Наукові напрями

Колектив кафедри активно займається науковою роботою, що включає виконання державних бюджетних тем наукових досліджень, захист кандидатських та докторських дисертацій, написання наукових монографій по результатам виконаних досліджень, наукових статей, в тому числі за кордоном та в наукометричних базах даних, участь в міжнародних та республіканських наукових конференціях, керівництво науковою роботою студентів. участь в роботі спеціалізованих вчених рад, виступи на захисті дисертацій в якості опонентів.

Тематика наукових досліджень кафедри була пов’язана з виконанням державних бюджетних тем наукових досліджень:

1. «Інституціональні фактори розвитку міської та регіональної економіки в умовах ринкової трансформації» (державний реєстраційний номер государственный регистрационный номер 01080004539.34), (2007–2011 рр.). За результатами дослідження було захищено 1 докторську та 2 кандидатських дисертації, опубліковано 3 монографії та 67 наукових статей.

2. «Теоретико-методологічні основи формування механізму модернізації економіки регіонів» (державний реєстраційний номер 0112U004193) мета якої формування комплексного підходу до стратегії модернізації економіки регіонів як фактору становлення інвестиційно-інноваційної моделі їх розвитку (2012- 2016 р. р.).

В комплексному дослідженні були розкриті наступні теми:

1. Інституціональна модернізація соціально-економічного розвитку регіонів.

2. Формування інвестиційно-інноваційної моделі розвитку регіональних систем в умовах технологічної модернізації.

3. Структурна перебудова та підвищення конкурентоспроможності регіональної економіки в процесі модернізації.

4. Модернізація регіональної інфраструктури та політики підвищення якості життя населення

5. Модернізація державної регіональної політики в умовах глобалізації

По даній темі викладачами кафедри підготовлено й видано 1 монографію, 30 наукових статей в наукових фахових виданнях, в тому числі 7 – за межами України, та 57 тез доповідей на міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, 14 статей опубліковані в наукометричній базі даних з соціально-економічних дисциплін Index Copernicus; 23 тез доповідей було опубліковано разом із студентами.

3. В даний час у кафедри нова тема наукових досліджень: «Інституційні засади реформування економіки регіонів України за умов децентралізації» (державний реєстраційний номер 0117U000660), термін виконання 01.01.2017- 12.12.2021 рр..

В комплексному дослідженні будуть розкриті наступні теми:

1. Теоретичні концепції і світова практика подолання диспропорційності регіонального розвитку та можливості їх застосування в економіці України (2017 рік).

2. Формування інституціональної структури реалізації інноваційного потенціалу регіонів України

3. Інституціональні фактори забезпечення комплементарного розвитку регіонів для вирішення проблеми вирівнювання нерівномірності регіонального розвитку

4. Модернізація економічної політики держави в умовах підвищення децентралізації розвитку регіонів і великих міст

5. Інституціональні фактори підвищення якості життя населення регіонів в умовах децентралізації.


We have 174 guests and no members online

20200919all 1

20200919all 2