Навчально-методична література

МІКРОЕКОНОМІКА

Інформація про освітній компонент 2018 Скачать

Інформація про освітній компонент 2019 Скачать

Решетило В. П. Конспект лекцій з курсу «Мікроекономіка» (для студентів денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» та 6.030509 «Облік і аудит») / В. П. Решетило, Г. В. Стадник, С. Б. Тимофієва, І. А. Островський; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2012 – 205 с. Повний текст

Мікроекономіка. Тренінг-курс : навч. посібник / [В. П. Решетило, А. Є. Ачкасов, І. А. Островський, С. Б. Тимофієва]; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – 2-ге вид., випр. і доп. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 265 с. Повний текст

Тимофієва С. Б. Методичні вказівки до організації самостійної роботи, проведення практичних занять, виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Мікроекономіка» (для студентів денної та заочної форм навчання напрямів підготовки: 6.030509 "Облік і аудит" та 6.030504 "Економіка підприємства") / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; С. Б. Тимофієва. – Х.: ХНУМГ, 2013. – 83 с. Повний текст

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи та варіанти завдань з дисципліни «Мікроекономіка» (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму 6.030504 «Економіка підприємства») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: В. П. Решетило, І. А. Островський, С. Б. Тимофієва. – Х.: ХНАМГ, 2011. – 43 с. Повний текст

Екзаменаційні питання Скачать

Типові задачі з розв'язанням 2018 Повний текст

Типові тести 2018 Повний текст

 

Показатели эффективности моделей олигополии Скачать

Тема 1.1. Предмет и метод микроэкономики Скачать

Тема 1.2. Теорія граничної корисності й поведінка споживача. Тема 1.3. Ординалістська теорія поведінки споживача. Тема 1.4. Аналіз поведінки споживача Скачать

Тема 2.1. Спрос и предложение. Тема 2.2. Концепция эластичности Скачать

Тема 4.2. Монопольный рынок Скачать

Тема 4.3. Олигополия и монополистическая конкуренция Скачать

Тема 4.4. Рынок факторов производства Скачать

Тема 4.5. Общее равновесие и экономика благосостояния Скачать

Тема 7. Микроэкономическая модель фирмы Скачать

Нуреев Р. М. Курс микроэкономики: Учебник для вузов / Р. М. Нуреев. — 2-е изд., изм. — М.: Издательство НОРМА, 2002. — 572 с. Скачать

Селищев А. С. Микроэкономика / А. С. Селищев. — СПб.: Питер, 2002. — 448 с.  Скачать


Контакти

ауд. 403цк, вул. Маршала Бажанова, 17, м. Харків, Україна, 61002

Тел. +38 (057) 707-31-02

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ми у соцмережах

We have 339 guests and no members online

 

rules

nuue

contacts

BeketovOpenSpace

vtour

bank details

museum

library

student trade union

sports club

student club

student senate