Навчально-методична література

Posibnyky

 


ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Інформація про освітній компонент Скачать

Бервено О. В. Вступ до спеціальності: конспект лекцій (для студентів 1 курсу усіх форм навчання спеціальностей 051 – Економіка ОПП Міжнародна економіка) / О. В. Бервено, А. О. Москвіна ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 87 с. Повний текст


ГЛОБАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Решетило В. П. Глобальна економіка : навч. посібник / В. П. Решетило; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. ‒ 168 с. Повний текст

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, практичних занять і виконання письмових робіт із дисципліни «Глобальна економіка» (для магістрів денної і заочної форм навчання спеціальностей 051 – Економіка та 071 – Облік і оподаткування) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. В. П. Решетило. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 43 с. Повний текст

Типові задачі та їх розв'язання Скачать

Теми та екзаменаційні питання Скачать

Додаткова література:

Радзієвська С. О. Глобальна економіка: конспект лекцій для студентів економічних напрямів підготовки усіх форм навчання / C. О. Радзієвська. – К.: «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2015. – 344 с. Повний текст

Глобальна економіка [Текст]: Конспект лекцій для студентів спеціальності «Міжнародні економічні відносини» денної та заочної форм навчання / уклад. Т. В. Божидарнік. – Луцьк: Луцький НТУ, 2016. – 136 с. Скачать


ГЛОБАЛЬНА МАКРОЕКОНОМІКА ТА МАКРОЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи «Глобальна макроекономіка та макроекономічна політика держави» (для студентів другого (магістерського) рівня деннної та заочної форм навчання спеціальності 051 – Економіка, освітньої програми «Міжнародна економіка») / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. Г. В. Стадник, І. А. Островський. Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. 30 с. Повний текст


ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ МАЛОГО БІЗНЕСУ

Інформація про освітній компонент Скачать

Мельников А. М. Основи організації бізнесу [текст] : навч. посіб. / за заг. ред. А. М. Мельникова [А. М. Мельников, О. А. Коваленко, Н. Б. Пундяк]. - К. : "Центр учбової літератури", 2013. - 200 с. Повний текст

Основи бізнесу [текст] : навч. посіб. / за заг. ред. Т. Ю. Тіханова. - Одеса : Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова, 2007. - 188 с. Повний текст

Тематика контрольних робіт скачать

Господарський кодекс України Повний текст

Податковий кодекс України Повний текст


ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ (спеціальність 051 - Економіка)

Інформація про освітній компонент Скачать


 ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ (спеціальність 242 - Туризм)

Інформація про освітній компонент Скачать


ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ (МАКРОЕКОНОМІКА)

для студентів напряму підготовки «Готельно-ресторанна справа», «Менеджмент», «Туризм»

Решетило В. П. Тексти лекцій з дисципліни «Економічна теорія (Макроекономіка)» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» та 6.140101 «Туризм») / В. П. Решетило, Ю. В. Федотова. – Х.: ХНУМГ, 2014. – 132 с. Повний текст

Методичні вказівки до виконання курсової роботи та тематика курсових робіт з дисципліни «Економічна теорія (Макроекономіка)» (для студентів денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа», 6.140103 – «Туризм») / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: І. А. Островський, С. Б. Тимофієва. – Х. : ХНУМГ, 2013. – 27 с. Повний текст


ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ (МАКРОЕКОНОМІКА, МІКРОЕКОНОМІКА)

Макроекономіка: Тексти лекцій з дисципліни «Економічна теорія (Макроекономіка)» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» та 6.140101 «Туризм»). Авт.: Решетило В.П., Федотова Ю.В. – Х.: ХНУМГ, 2014. – 129 с. Скачать

Мікроекономіка: Тексти лекцій з дисципліни «Економічна теорія (Мікроекономіка)» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа», 6.140101 «Туризм» та 6.030601 «Менеджмент») / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; авт.: Островський І.А., Тимофієва С.Б. – Х.: ХНУМГ, 2014. – 94 с. Скачать

Тимофеева С. Б. Тексты лекций по дисциплинам Микроэкономика, Экономическая теория (Микроэкономика) (для иностранных студентов дневной и заочной форм обучения направлений подготовки: 6.030504 «Экономика предприятий», 6.030509 «Учет и аудит», 6.030601 «Менеджмент», 6.140101 «Гостинично-ресторанное дело» и 6.140103 «Туризм). / С. Б. Тимофеева, И. А. Островский, А. И. Рыбак. Харк. нац. ун-т городского хоз-ва им. А. Н. Бекетова. – Х.: ХНУГХ, 2014. – 134 с. Скачать

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи та варіанти завдань з дисципліни «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ (МАКРОЕКОНОМІКА, МІКРОЕКОНОМІКА)»(для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки: 6.140101 «Готельно-ресторанна справа») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: С.Б. Тимофієва, І. А. Островський – Х.: ХНАМГ, 2016. – 63 с. Скачать

Правила оформлення списку літератури в розрахунково-графічній роботі Повний текст

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ (МАКРОЕКОНОМІКА): Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять, виконання курсової роботи (для студентів 1 курсу денної та заочної форми навчання галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» напряму підготовки 6. 140101 «Готельно-ресторанна справа) / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: І. А. Островський, С. Б.Тимофієва. – Х. : ХНАМГ, 2012 – 88 с. Скачать

Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять з дисципліни «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ (МІКРОЕКОНОМІКА)» (для студентів денної та заочної форм навчання напрямів підготовки: 6.030601 «Менеджмент»(МГКТС, МОМС, МПД, ЛОГІС), 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» та 6.140103 «Туризм») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: С.Б. Тимофієва, І.А. Островський, Г.І. Рибак. – Х.: ХНАМГ, 2015. – 78 с. Скачать


ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ (МІКРОЕКОНОМІКА)

Островський І. А. Тексти лекцій з дисципліни «Економічна теорія (Мікроекономіка)» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.140101 – Готельно-ресторанна справа, 6.140101 – Туризм та 6.030601 – Менеджмент) / І. А. Островський, С. Б. Тимофієва; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 120 с. Скачать

Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять з дисципліни «Економічна теорія (мікроекономіка)» (для студентів денної та заочної форм навчання напрямів підготовки:6.030601 – Менеджмент, 6.140101 – Готельно-ресторанна справа та 6.140103 – Туризм) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: С. Б. Тимофієва, І. А. Островський, Г. І. Рибак . – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 77 с. Повний текст

Варіанти завдань розрахунково-графічної роботи Повний текст

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних і контрольних робіт з дисципліни «Економічна теорія (мікроекономіка)» (для студентів денної та заочної форм навчання напрямів підготовки:6.030601 – Менеджмент, 6.140101 – Готельно-ресторанна справа та 6.140103 – Туризм) / Харків. нац. ун- т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: С. Б. Тимофієва, І. А. Островський. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 38 с. Повний текст

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання розрахунково-графiчних робіт з дисципліни «Економiчна теорія (Мiкроекономiка)» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) освітнього рівня спеціальностей 076 – Менеджмент i 281 – Публiчне управлiння та адмiнистрування) / Харк. нац. ун-т міськ. гос-ва імені О.М. Бекетова; уклад. Г. В. Стадник, I. А. Островський, О. О. Воронiна. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021 – 50 с. Повний текст

 

Типові тести Повний текст

Екзаменаційні типові задачі Повний текст

Додаткова література:

Нуреев Р. М. Курс микроэкономики: Учебник для вузов / Р. М. Нуреев. — 2-е изд., изм. — М.: Издательство НОРМА, 2002. — 572 с. Скачать

Селищев А. С. Микроэкономика / А. С. Селищев. — СПб.: Питер, 2002. — 448 с.  Скачать

Інші матеріали:

1. Екзаменаційні питання Скачать

2. Темы 1 и 2 - презентация Скачать

3. Основные виды и типы потребителей Скачать

4. Кривые безразличия нестандартного вида Скачать

5. Темы 3 и 4 - презентация Скачать


ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ (ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ) [ГРС]

Економічна теорія: навч. посібник / В. П. Решетило, Г. В. Стадник, Н. В. Можайкіна та ін.; за заг. ред. В. П. Решетило; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова . – Х.: ХНУМГ, 2014. – 290 с. Повний текст

Решетило В. П. Конспект лекцій з дисципліни «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ (Основи економічної теорії)» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» напрямів підготовки: 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» і 6.140103 «Туризм») / В. П. Решетило, І. А. Островський, С. Б. Тимофієва; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 156 с.  Повний текст

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання розрахунково-графічних робіт із дисципліни «Економічна теорія. (Основи економічної теорії)» (для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад .: А. О. Москвіна, О. О. Вороніна. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 85 с. Повний текст


ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ (ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ, МАКРОЕКОНОМІКА)

Економічна теорія : навч. посібник / В. П. Решетило, Г. В. Стадник, Н. В. Можайкіна та ін.; за заг. ред. В. П. Решетило; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова . – Х. : ХНУМГ , 2014. – 290 с. Повний текст

Макроекономіка: навч. посібник. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України / за заг. ред. В.П. Решетило. (2-е вид., доповнене); - Харк. нац. ун–т. міськ. госп-ва імені О.М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ імені О. М. Бекетова, 2013. – 224 с. Повний текст

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять, виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Економічна теорія (Основи економічної теорії. Макроекономіка)» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: Н. В. Можайкіна, Ю. В. Федотова, Г. І. Рибак. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016 – 119 с. Повний текст

Методичні рекомендації до виконання та завдання розрахунково-графічних робіт Скачать

Типові задачі та їх розв'язання Скачать

Островський І. А. Презентації (для студентів груп МОМГ та ЛОГІС).

Тема 1.1 Предмет і метод економічної теорії

Тема 1.2 Економічна система суспільства

Теми 1.3-1.4 Виробництво, його сутність та роль в житті суспільства. Теорія товару та грошей

Теми 1.5-1.10 Теоретичні основи ринкової економіки та її основні елементи. Підприємство та підприємництво в ринковій економіці. Капітал підприємства, його кругооборот та оброт. Капітал сфери обігу. Ринкові відносини в аграрному секторі


ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ (факультет Менеджменту)

для студентів напряму підготовки «Менеджмент»

Решетило В. П. Економічна теорія: тексти лекцій (для студентів 1 курсу денної і 2 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент») / В. П. Решетило, О. Ю. Єгорова, О. І. Батістова; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 193 с. Повний текст

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни „Економічна теорія” (для студентів 1 та 2 курсів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 „Менеджмент”) / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: О. Ю. Єгорова, О. І. Батістова. – Х.: ХНУМГ. – 2013. – 27 с. Повний текст

для студентів напряму підготовки "Туризм"

Методичні вказівки до проведення практичних занять, виконання розрахунково-графічних робіт та організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Економічна теорія» (для студентів 1 і 2 курсів денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.140103 «Туризм») / Харк. нац. акад. міськ. госп - ва; уклад. В. П. Решетило, О. Ю. Єгорова – Х.: ХНАМГ, 2012. – 134 с. Повний текст


ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ (ЧАСТИНА 1)

Економічна теорія: навч. посібник / В. П. Решетило, Г. В. Стадник, Н. В. Можайкіна та ін.; за заг. ред. В. П. Решетило; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова . – Х.: ХНУМГ, 2014. – 290 с. Повний текст

Решетило В. П. Конспект лекцій з дисципліни «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ (Основи економічної теорії)» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» напрямів підготовки: 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» і 6.140103 «Туризм») / В. П. Решетило, І. А. Островський, С. Б. Тимофієва; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 156 с.  Повний текст

Решетило В. П. Тексти лекцій з дисципліни «Економічна теорія (Макроекономіка)» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.140101 – Готельно-ресторанна справа та 6.140101 – Туризм) / В. П. Решетило, Ю. В. Федотова; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 143 с. Повний текст

Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання письмових робіт з дисципліни «Економічна теорія (Частина 1)» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 242 − Туризм) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : Н. В. Можайкіна, Ю. В. Федотова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 115 с. Повний текст


ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ (ЧАСТИНА 2)

Островський І. А. Тексти лекцій з дисципліни «Економічна теорія (Мікроекономіка)» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.140101 – Готельно-ресторанна справа, 6.140101 –Туризм та 6.030601 – Менеджмент) / І. А. Островський, С. Б. Тимофієва; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 120 с. Повний текст

Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять з дисципліни «Економічна теорія (мікроекономіка)» (для студентів денної та заочної форм навчання напрямів підготовки:6.030601 – Менеджмент, 6.140101 – Готельно-ресторанна справа та 6.140103 – Туризм) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: С. Б. Тимофієва, І. А. Островський, Г. І. Рибак . – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 77 с. Повний текст

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних і контрольних робіт з дисципліни «Економічна теорія (мікроекономіка)» (для студентів денної та заочної форм навчання напрямів підготовки:6.030601 – Менеджмент, 6.140101 – Готельно-ресторанна справа та 6.140103 – Туризм) / Харків. нац. ун- т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: С. Б. Тимофієва, І. А. Островський. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 38 с. Повний текст


ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

Інформація про освітній компонент Скачать

Наумов М. С. Тексти лекцій з дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства» (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент») / М. С. Наумов, О. А. Шекшуєв; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Х.: ХНУМГ, 2014. – 132 с. Повний текст

Методичні вказівки до організації самостійної роботи, проведення практичних занять, виконання контрольних робіт з дисципліни  «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства» (для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент») / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: М. С. Наумов. – Х.: ХНУМГ, 2014. – 44 с. Повний текст

Варіанти індивідуальних завдань Скачать

Варіанти завдань розрахунково-графічної роботи Скачать

Залікові питання Скачать

Успішний експорт до Європейського Союзу. Практичний посібник для малих і середніх підприємств в Україні / У. Конст, В. Коруд, В. Мотиль, М. Мулява, Г. Ранк: Львівська торгово-промислова палата, Львів, 2012, – 80 с. Повний текст

Список Скачать


Інституційна економіка та соціальне проєктування Тексти лекцій

 


МАКРОЕКОНОМІКА

Макроекономіка: навч. посібник. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України / за заг. ред. В.П. Решетило. (2-е вид., доповнене); - Харк. нац. ун–т. міськ. госп-ва імені О.М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ імені О. М. Бекетова, 2013. – 224 с. Повний текст

Макроекономіка: конспект лекцій (для студентів 2 курсу заочної форми навчання освітньо–кваліфікаційного рівня «бакалавр» за галузями знань 0305 - «Економіка і підприємництво» і 0306 – «Менеджмент і адміністрування» і слухачів другої вищої освіти за спеціальностями 7.050106 –«Облік і аудит» і 7.050107 – «Економіка підприємства»). Авт.: Островський І.А., Тимофієва С.Б., Сіренко Н.М. – Х.: ХНАМГ, 2010. - 136 с. Скачать

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання розрахунково-графічних робіт із навчальної дисципліни «Макроекономіка» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 051 - Економіка і 071 - Облік і оподаткування) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : В. П. Решетило, Г. І. Рибак. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 68 с. Повний текст

Практикум з курсу макроекономіки (основні поняття, формули, тести, завдання, проблеми, література) (для самостійної роботи студентів денної форми навчання спеціальностей 6.050100 – «Економіка підприємства», «Облік і аудит» і 6.050200 – «Менеджмент організацій») / Укл. Решетило В.П. – Харків, ХНАМГ, 2007. – 62 с. Повний текст

Типові задачі з макроекономіки та їх розв'язання Скачать


МИТНЕ ТА ВАЛЮТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Інформація про освітній компонент Скачать

Стадник Г. В. Митне та валютне регулювання : тексти лекцій для студентів спеціальностей 051 – Економіка, 071 – Облік і оподаткування, 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 275 – Транспортні технології / Г. В. Стадник, М. С. Наумов ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 79 с. Повний текст

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, практичних занять із навчальної дисципліни «Митне та валютне регулювання» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання спеціальностей 051 – Економіка, 071 – Облік і оподаткування, 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 275 – Транспортні технології) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : А. О. Москвіна, М. С. Наумов, О. О. Вороніна. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 50 с. Повний текст

Теми контрольних робіт Скачать

Залікові питання Скачать


МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА

Міжнародна економіка : навч. посібник / В. П. Решетило, О. В. Бервено, Г. В. Стадник та ін.; за заг. ред. В. П. Решетило, О. В. Бервено; Харк. нац. ун-т міськ. госпва ім. О. М. Бекетова. Харків : ХНУМГ, 2020. 262 с. Повний текст

Можайкіна Н. В. Конспект лекцій з курсу «Міжнародна економіка» (для студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» та 6.030509 «Облік і аудит») / Н. В. Можайкіна; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 128 с. Повний текст

Методичні рекомендації до самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольних робіт з дисципліни «Міжнародна економіка» (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» та 6.030509 «Облік і аудит») / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: Н. В. Можайкіна. – Х. : ХНУМГ, 2014. – 48 с. Повний текст


МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

Можайкіна Н. В. Конспект лекцій з курсу "Міжнародні економічні відносини" (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 "Менеджмент") / Н. В. Можайкіна; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х.: ХНАМГ, 2012. - 152 с. Повний текст

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольних робіт з дисципліни «Міжнародні економічні відносини» (для студентів курсу 2 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. Н. В. Можайкіна. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018 – 35 с. Повний текст

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи та проведення практичних занять з дисципліни «Міжнародні економічні відносини та зовнішньоекономічна діяльність підприємства» (для студентів усіх форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент») / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова; уклад.: Н. В. Можайкіна. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2022 – 37 с. Повний текст

Матеріали з підготовки до екзамену студентів 3 курсу ЦЗН 2016-2017

Типові задачі з розв'язанням Скачать

Тести до екзамену Скачать


МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ: СТАНОВЛЕННЯ І СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ

Програма дисципліни Скачать

Лекції:

Тема 1. 1. Презентація

Практичні заняття:

Тема 1.1 Скачать план


 Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольних робіт з дисципліни «Міжнародні розрахунки» (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання першого освітнього рівня спеціальності 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність) / Харк. нац. ун-т міськ. гос-ва імені О.М. Бекетова; уклад. О. О. Вороніна – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2022 – 50 с. Повний текст

 Міжнародні стратегії економічного розвитку : навч. посібник / О. В. Бервено, А. О. Москвіна; за заг. ред. О. В. Бервено; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. Харків : ХНУМГ, 2021. 262 с. Повний текст


МІКРОЕКОНОМІКА

Інформація про освітній компонент 2018 Скачать

Інформація про освітній компонент 2019 Скачать

Решетило В. П. Конспект лекцій з курсу «Мікроекономіка» (для студентів денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» та 6.030509 «Облік і аудит») / В. П. Решетило, Г. В. Стадник, С. Б. Тимофієва, І. А. Островський; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2012 – 205 с. Повний текст

Мікроекономіка. Тренінг-курс : навч. посібник / [В. П. Решетило, А. Є. Ачкасов, І. А. Островський, С. Б. Тимофієва]; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – 2-ге вид., випр. і доп. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 265 с. Повний текст

Тимофієва С. Б. Методичні вказівки до організації самостійної роботи, проведення практичних занять, виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Мікроекономіка» (для студентів денної та заочної форм навчання напрямів підготовки: 6.030509 "Облік і аудит" та 6.030504 "Економіка підприємства") / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; С. Б. Тимофієва. – Х.: ХНУМГ, 2013. – 83 с. Повний текст

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи та варіанти завдань з дисципліни «Мікроекономіка» (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму 6.030504 «Економіка підприємства») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: В. П. Решетило, І. А. Островський, С. Б. Тимофієва. – Х.: ХНАМГ, 2011. – 43 с. Повний текст

Екзаменаційні питання Скачать

Типові задачі з розв'язанням 2018 Повний текст

Типові тести 2018 Повний текст

 

Показатели эффективности моделей олигополии Скачать

Тема 1.1. Предмет и метод микроэкономики Скачать

Тема 1.2. Теорія граничної корисності й поведінка споживача. Тема 1.3. Ординалістська теорія поведінки споживача. Тема 1.4. Аналіз поведінки споживача Скачать

Тема 2.1. Спрос и предложение. Тема 2.2. Концепция эластичности Скачать

Тема 4.2. Монопольный рынок Скачать

Тема 4.3. Олигополия и монополистическая конкуренция Скачать

Тема 4.4. Рынок факторов производства Скачать

Тема 4.5. Общее равновесие и экономика благосостояния Скачать

Тема 7. Микроэкономическая модель фирмы Скачать

Нуреев Р. М. Курс микроэкономики: Учебник для вузов / Р. М. Нуреев. — 2-е изд., изм. — М.: Издательство НОРМА, 2002. — 572 с. Скачать

Селищев А. С. Микроэкономика / А. С. Селищев. — СПб.: Питер, 2002. — 448 с.  Скачать


 МІКРОЕКОНОМІКА, МАКРОЕКОНОМІКА ТА МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА

Інформація про освітній компонент Скачать

Лекції з мікроекономіки Повний текст

Лекції з макроекономіки Повний текст

Лекції з міжнародної економіки Повний текст

Завдання контрольних робіт для студентів ЦЗН 2017-2018 навчального року групи М БА2017-1з Скачать

Типові задачі з мікроекономіки Скачать

Типові задачі з макроекономіки Скачать

Типові задачі з міжнародної економіки Скачать

Тести з мікроекономіки Скачать

Тести з макроекономіки Скачать


ОРГАНІЗАЦІЯ, ТЕХНІКА ПІДГОТОВКИ ТА ВИКОНАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ КОНТРАКТІВ

1. Москвіна А. О. Організація, техніка підготовки та виконання зовнішньоекономічних контрактів: конспект лекцій (для студентів 3 курсу усіх форм навчання спеціальностей 051 – Економіка, 071 – Облік і оподаткування, 073 – Менеджмент, 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 275 – Транспортні технології) / А. О. Москвіна, О. О. Вороніна ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 171 с. Повний текст

2. Питання до диференційованого заліку з дисципліни «Організація, техніка підготовки та виконання зовнішньоекономічних контрактів» Повний текст

3. Завдання для самостійної роботи з дисципліни «Організація, техніка підготовки та виконання зовнішньоекономічних контрактів» Повний текст

4. Тематика контрольних робіт з дисципліни «Організація, техніка підготовки та виконання зовнішньоекономічних контрактів» Повний текст

5. Зразок оформлення контракту з дисципліни «Організація, техніка підготовки та виконання зовнішньоекономічних контрактів» Повний текст

6. Приклади рішення завдань з оцінки фінансового стану партнера по ЗЕД Повний текст

7. Приклади рішення завдань на ємність ринку Повний текст

8. Приклади рішення завдань на розрахунок частки, що фірма займає на ринку Повний текст

9. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять та виконання контрольних робот із навчальної дисципліни «Організація, техніка підготовки та виконання зовнішньоекономічних контрактів» для студентів 3 курсу усіх форм навчання спеціальностей 051 – Економіка, 071 – Облік і оподаткування, 073 – Менеджмент, 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 275 – Транспортні технології) / О. В. Бервено, А. О. Москвіна, О. О. Вороніна ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 52 с. Повний текст


ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНИХ ЗНАНЬ (Економічна теорія)

Інформація про освітній компонент Скачать

Економічна теорія: навч. посібник / В. П. Решетило, Г. В. Стадник, Н. В. Можайкіна та ін.; за заг. ред. В. П. Решетило; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова . – Х.: ХНУМГ, 2014. – 290 с. Повний текст

Решетило В. П. Економічна теорія : тексти лекцій для бакалаврів усіх спеціальностей 1 і 2 курсів денної та заочної форм навчання / В. П. Решетило, Г. В. Стадник, Н. В. Можайкіна ; за заг. ред. В. П. Решетило; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 290 с. Повний текст

Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання письмових робіт з дисципліни «Економічна теорія» (для підготовки бакалаврів усіх напрямів) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : Ю. В. Федотова, Г. І. Рибак. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 48 с. Повний текст

Порядок обрання та правила виконання контрольної роботи (для студентів ЦЗДН) Скачать

Типові задачі та їх розв'язання Скачать

Типові задачі та їх розв'язання Скачать

Презентації Сторінка для завантаження презентацій


ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ

Решетило В. П. Конспект лекцій з дисципліни «Політична економія» (для студентів усіх форм навчання за напрямами підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства», 6.030509 – «Облік і аудит») / В. П. Решетило, Г. В. Стадник, І. А. Островський, С. І. Штефан; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 98 с. Повний текст

Штефан С. И. Конспект лекций по дисциплине «Политическая экономия» (для студентов всех форм обучения по направлениям подготовки 6.030504 – «Экономика предприятия», 6.030509 – «Учет и аудит») / С. И. Штефан; Харьк. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова – Х.: ХНУГХ, 2014. – 109 с. Полный текст

Федотова Ю. В. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять та виконання контрольних робіт з дисципліни «Політична економія» (для студентів 1 курсу денної та 2 курсу заочної форм навчання напрямів підготовки 6.030509 «Облік і аудит» та 6.030504 «Економіка підприємства») / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова, уклад.: Ю. В. Федотова. – Х.: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2013. – 38 с. Повний текст


 ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ МІЖНАРДНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Вимоги і методичні рекомендації щодо підготовки, написання та захисту курсових робіт «Проблеми та перспективи міжнародного економічного розвитку та міжнародного співробітництва» (для студентів 1 курсу другого (магістерського) рівня всіх форм навчання із спеціальності 051 – Економіка / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: О. В. Бервено, А. О. Москвіна. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 31 с. Повний текст


СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ФОРМИ ЗЕД ФІРМИ

Інформація про освітній компонент Скачать

Наумов М. С. Сутність та основні форми зовнішньоекономічної діяльності фірми» : тексти лекцій для студентів спеціальностей 051 – Економіка, 071 – Облік і оподаткування, 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / М. С. Наумов ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 61 с. Повний текст

Теми контрольних робіт Скачать

Залікові питання Скачать

Зразок оформлення титульного листа Скачать


СУЧАСНА ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

(ДЛЯ АСПІРАНТІВ ДЕННОЇ І ВЕЧІРНЬОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ)

Сучасна економічна теорія : Конспект лекцій для аспірантів спеціальності 076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність освітньо-наукової програми доктора філософії Повний текст

Методичні вказівки для організації практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Сучасна економічна теорія» для аспірантів спеціальності 076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність освітньо-наукової програми доктора філософії Повний текст


ТЕОРІЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Економічна теорія: навч. посібник / В. П. Решетило, Г. В. Стадник, Н. В. Можайкіна та ін.; за заг. ред. В. П. Решетило; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова . – Х.: ХНУМГ, 2014. – 290 с. Повний текст

Тематика контрольних робіт Скачать

Питання до заліку Скачать

 

Презентації:

Тема 1.1 Виникнення, основні етапи розвитку та предмет науки. Економічні потреби та виробничі можливості суспільства Повний текст

Тема 2.1 Механізм економічного розвитку в умовах ринкової економіки Повний текст


ТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ

(ДЛЯ АСПІРАНТІВ ДЕННОЇ І ВЕЧІРНЬОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ)

Решетило В. П. Теорія і методологія сучасної економічної науки : конспект лекцій (для аспірантів денної і вечірньої форм навчання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії галузі знань 05 – Соціальні та поведінкові науки, спеціальності 051 – Економіка) / В. П. Решетило, І. А. Островський ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 141 с. Повний текст

Методичні вказівки для організації практичних занять і самостійної роботи з дисципліни "Теорія і методологія сучасної економічної науки" (для аспірантів освітньо - наукової програми підготовки доктора філософії спеціальності 051 - Економіка спеціальності 071 – Облік і оподаткування) Повний текст

Екзаменаційні питання з дисципліни «Теорія і методологія сучасної економічної науки» Повний текст


Модернізація соціально-економічної політики держави в умовах децентралізації: світовий досвід та національна специфіка : монографія / [В. П. Решетило, О. В. Бервено, Ю. В. Федотова та ін. ; за заг. ред. В. П Решетило] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 164 с. Повний текст


Контакти

ауд. 403цк, вул. Маршала Бажанова, 17, м. Харків, Україна, 61002

Тел. +38 (057) 707-31-02

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ми у соцмережах

We have 341 guests and no members online

 

rules

nuue

contacts

BeketovOpenSpace

vtour

bank details

museum

library

student trade union

sports club

student club

student senate