Наші публикації

Монографії:

1. Решетило В. П. Экономическая синергетика институциональных изменений / Монография. - Харьков: Прометей-Пресс, 2006. – 288 с.

2. Решетило В. П. Синергия становления и развития региональных экономических систем. Монография / В. П. Решетило. – Х.: ХНАМГ, 2009. – 218 с.

3. Можайкина Н. В. Домохозяйство как субъект рыночной трансформации. Монография / Н. В. Можайкина, С. В. Тютюнникова. – Полтава: Скайтек, 2010. – 157с.

4. Інституційні фактори стійкого розвитку соціально-економічних систем: монографія. / за заг. ред. В. П. Решетило. - Харківська національна академія міського господарства. – Х: ХНАМГ, 2013. – 241 с. Повний текст

5. Решетило В.П. Взаимодействие иерархии и гетерархии в институционально-сетевом пространстве самоорганизующихся экономических систем. В кн..: Иерархия и сети в институциональной архитектонике экономических систем: монография / Под ред. чл.-корр. НАН Украины А. А. Гриценко; НАН Украины, Ин-т экон. и прогнозиров. – К., 2013. - 580 с.

6. Решетило В. П., Пиж Н. С. Постсоветский институционализм: десять лет спустя: монография: в 2-х т. / под ред. В. В. Дементьева, Р. М. Нуреева. Т. 1., раздел 2.9. Динамическое взаимодействие институтов в системе факторов реформирования экономики. - Донецк: ГВУЗ «ДонНТУ», 2013. – 472 с.

7. Батістова О. І. Соціокультурні чинники сучасного глобального і національного господарського розвитку. В кн..: Духовно-культурні чинники соціоекономічної динаміки. Монографія молодих вчених / Під наук. ред. Г. В. Задорожного. – Харків: Точка, 2013. – 266 с.

8. Решетило В. П., Міщенко Н. С., Шубна О. В. Трудові ресурси регіонів: просторове розміщення та підвищення ефективності використання: монографія / Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова. – Х.: ХНУМГ, 2014. – 158 с. Повний текст

9. Решетило В. П., Наумов М. С., Федотова Ю. В. Трансформаційні процеси в суспільстві в умовах інформаційної економіки. Монографія. - Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова. – Х.: ХНУМГ, 2014. – 276 с. Повний текст

10. Чижова Е. Н., Егорова О. Ю., Егорова Ю. В. Корпорация как экономический феномен (Глава 16) // Современный мир и Россия: особенности социально-экономического развития: монография. Вып. 6 / В. И. Гришин, Г. П. Журавлева, В. В. Смагина, В. М. Юрьев; РЭУ им. Г. В. Плеханова, ТГУ им. Г. Р. Державина. — М.; Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г. Р. Державина, 2012. - С. 161-168.

Monografiyi

Основні публикації в специалізованих наукових виданнях:

Єгорова О. Ю. Інноваційно-інвестиційні фактори технологічної модернізації економіки регіонів / О. Ю. Єгорова, Ю. В. Єгорова, Н. В. Можайкіна // Вісник національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Економічна теорія та право / ред. кол.: А. П. Гетьман та ін. – Х.: Право, 2014. - № 3 (14). – С. 136-148.

Єгорова О. Ю. Проблеми та перспективи інноваційно-інвестиційного розвитку економіки України / О. Ю. Єгорова, Ю. В. Єгорова, Н. В. Можайкіна / Європейський вектор економічного розвитку: Збірник наукових праць. – Вип. 1[10]. – ДУЕП імені Альфреда Нобеля, 2011. – С. 42-49.

Можайкина Н. В. Роль домохозяйства (семьи) в структуре формирования стратегии развития / Н. В. Можайкіна // Електронне наукове видання «Глобальні та національні проблеми економіки» Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. – Випуск №4. – Березень 2015. – С. 14-20.

Можайкіна Н. В. Вплив глобалізації на розвиток регіонів / Н. В. Можайкіна, О. Ю. Єгорова // Вісник національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Економічна теорія та право / ред. кол.: А. П. Гетьман та ін. – Х.: Право, 2013. - № 1 (12) – С. 62-76.

Можайкіна Н. В. Проблеми розвитку венчурного капіталу в Україні / Н. В. Можайкіна, К. В. Саакян // Коммунальное хозяйство городов. Выпуск 113. Серия: Экономические науки. – Х: ХНУГХ, 2014. – С. 117-132.

Можайкіна Н. В. Проблеми розвитку інноваційної діяльності підприємств України / Н. В. Можайкіна // Вісник національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Економічна теорія та право / ред. кол.: А. П. Гетьман та ін. – Х.: Право, 2014. - № 1 (14). – С. 62-76.

Наумов М. С. Еволюція змісту праці під впливом інформатизації економіки / М. С. Наумов // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: економічні науки. Випуск 7. Частина 1. – Херсон, 2014. – С. 35-37.

Наумов М. С. Еволюція ринку в постіндустріальній економіці / М. С. Наумов // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Випуск 265: В 9 т. – Т. 5. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. – С. 1271-1276.

Наумов М. С. Інтелектуальне суспільство як майбутнє суспільства інформаційного / М. С. Наумов // Вестник Национального технического университета «ХПИ»: Сборник научных трудов. Тематический выпуск «Технический прогресс и эффективность производства». – Харьков: НТУ «ХПИ», 2008. – № 55 (2). – С. 162-163.

Наумов М. С. Основні етапи та пріоритетні завдання становлення постіндустріального суспільства в Україні / М. С. Наумов // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Випуск 252: В 6 т. – Т. 6. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. – С. 1411-1417.

Наумов М. С. Основні напрями впливу інтелектуалізації економіки на конкуренцію / М. С. Наумов // Коммунальное хозяйство городов: Научно-технический сборник. – Вып. 85. – Серия: экономические науки. – К.: Техника, 2008. – С. 326-331.

Наумов М. С. Проблеми розвитку інноваційної інфраструктури в Україні / М. С. Наумов // Комунальне господарство міст: науково-технічний збірник. – Випуск 113. – Серія: Економічні науки. – Харків: ХНУМГ, 2014. – С. 102-110.

Наумов М. С. Проблеми розвитку ринкової інфраструктури в Україні / М. С. Наумов // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: економічні науки. Випуск 9-1. Частина 1. – Херсон, 2014. – С. 21-24.

Наумов М. С. Становлення постіндустріального суспільства в Україні та Харківській області / М. С. Наумов // Комунальне господарство міст: науково-технічний збірник. – Випуск 100. – Серія: Економічні науки. – Харків: ХНАМГ. – 2011. – С. 290-296.

Островский И. А. Современные аспекты системной модернизации экономики регионов Украины / И. А. Островский // Вісник Одеського національного університету. Економіка. Том 19. Випуск 2. – Одеса: ОНУ, 2014. – С. 73-84.

Островський І. А. Ефективність державного управління і суперечності модернізації економіки України / І. А. Островський // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – Херсон: ХДУ, 2014. – №6. - С. 27-30.

Островський І. А. Проблеми фінансового моделювання публічно-приватного партнерства в житлово-комунальному господарстві / І. А. Островський, Б. Ю. Юхнов, О. Л. Яшинов // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. - №4. – Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2015. – С. 528-532.

Островський І. А. Протиріччя системного підходу до аналізу модернізації економіки України / І. А. Островський // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – Херсон: ХДУ, 2014. – №7. – С. 38-41

Островський І. А. Суперечності теорії модернізації регіональної політики України / І. А. Островський // Теорія і практика державного управління. – 2013. - №1. – Х.: ХРІНАДУ, 2013. - 540 с. – С. 70-75

Решетило В.П. Глобализация экономики и ее влияние на современное региональное развитие / В.П. Решетило, Г.В. Стадник // Комунальне господарство міст. – 2012. – № 106. – С. 9-17.

Решетило В.П. Институциональная интенсификация инновационного развития регионов / В.П. Решетило // Комунальне господарство міст. – 2012. – № 104. – С. 16-24.

Решетило В.П. Институциональные факторы формирования рыночной модели финансовой системы в трансформационной экономике / В.П. Решетило // Коммунальное хозяйство городов. – 2002. – С. 97-101.

Решетило В.П. Концептуальные подходы к становлению эффективных финансовых институтов в трансформационной экономике / В.П. Решетило, А.И. Рыбак // Коммунальное хозяйство городов. – 2009. – № 89. – С. 212-218.

Решетило В.П. Макроекономічні умови підвищення ділової активності підприємств реального сектору економіки / В.П. Решетило // Коммунальное хозяйство городов. – 2008. – № 85. – С. 247-254.

Решетило В.П. Методологічні проблеми формування стратегії регіонального розвитку / В.П. Решетило // Коммунальное хозяйство городов. – 2010. – № 96. – С. 185-190.

Решетило В.П. Мировой опыт проведения политики регионального развития и возможности его использования в Украине / В.П. Решетило, Г.В. Стадник // Комунальне господарство міст. – 2012. – № 102. – С. 3-10.

Решетило В.П. Особливості та проблеми сучасного етапу інноваційного розвитку України / В.П. Решетило // Коммунальное хозяйство городов. 2010. – № 92. – С. 3-11.

Решетило В.П. Современное региональное управление: соотношение самоорганизации и организации / В.П. Решетило // Коммунальное хозяйство городов. – 2007. – № 77. – С. 167-172.

Решетило В.П. Теоретичні основи дослідження проблеми забезпечення фінансової безпеки підприємства / В.П. Решетило // Коммунальное хозяйство городов. – 2011. – № 100. – С. 137-144.

Решетило В.П. Фактори становлення та розвитку регіональної структури національної економічної діяльності / В.П. Решетило // Коммунальное хозяйство городов. – 2010. – № 94. – С. 139-146.

Решетило В.П. Финансовая синергия экономического развития самоорганизующихся общественных систем / В.П. Решетило // Коммунальное хозяйство городов. – 2008. – № 83. – С. 147-157.

Решетило В.П. Фінансові ринки та їх вплив на розвиток підприємств реального сектору економіки / В.П. Решетило // Комунальне господарство міст. 2013. – № 108. – С. 155-163.

Решетило В.П. Формування фінансового потенціалу інноваційного розвитку України в системі факторів підвищення її економічної безпеки / В.П. Решетило, Н.С. Міщенко // Комунальне господарство міст. – 2014. – № 113. – С. 77-83.

Рибак Г. І. Диференціація якості життя міського і сільського населення та фактори її подолання / Г. І. Рибак // Комунальне господарство міст. - 2012. - № 106. - С. 221-230

Рибак Г. І. Інституціональні фактори підвищення якості життя населення регіонів України / Г. І. Рибак // Комунальне господарство міст. - 2013. - № 108. - С. 181-187

Рибак Г. І. Підвищення якості життя населення на основі подолання регіональної диференціації доходів / Г. І. Рибак // Комунальне господарство міст. - 2012. - № 104. - С. 309-318

Федотова Ю. В. Роль органів державного управління у здійсненні процесів кластеризації на макро- та мезоекономічному рівнях / Ю. В. Федотова // Комунальне господарство міст: науково-технічний збірник. - 2014. - Вип. 113. - С. 240 - 245.

Федотова Ю. В. Теоретико-економічний аналіз диференціації розвитку регіонів України / Ю. В. Федотова // Молодий вчений. - 2015. - №2(17). - Ч. ІІІ. - С. 114 - 118.

Федотова Ю. В. Теоретико-методичні засади аналізу діяльності інтеграційних структур на прикладі кластерів / Ю.В. Федотова // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - №8. - С. 30 - 33.

Федотова Ю. В. Теоретичні засади принципів реалізації принципів смарт-економіки шляхом формування високотехнологічних кластерів / Ю. В. Федотова // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – Вип. 4. - С. 31 - 36.

Федотова Ю. В. Фактори стримування процесів кластеризації в Україні / Ю. В. Федотова // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: збірник наукових праць. - Х.: ХНАДУ. – 2015. - № 1(88). – Том 1. – С. 101 – 106.

Штефан С. І. Модернізація інституційної структури фінансового ринку України / С. І. Штефан // Коммунальное хозяйство городов. Выпуск 108. Серия: Экономические науки. – К: Техніка, 2013. – С. 169 – 176.

Штефан С. І. Роль фінансових інститутів в сучасній економічній політиці України / С. І. Штефан // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». Випуск 8. Частина 7. – ХДУ, 2014. – С. 17 – 21.

Штефан С. І. Сучасні особливості структурної політики в Україні / С. І. Штефан // Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове фахове видання. – Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. – Випуск №4. Березень 2015 р.

Штефан С. І. Фінансові інститути і інструменти модернізації економіки регіонів України / С. І. Штефан, Г. С. Коротєєва // Коммунальное хозяйство городов. Выпуск 113. Серия: Экономические науки. – К: Техніка, 2014. – С. 223 – 229.

Штефан С. І. Фінансові інструменти модернізації економіки України / С. І. Штефан // Коммунальное хозяйство городов. Выпуск 108. Серия: Экономические науки. – К: Техніка, 2013. – С. 188 – 192.

Основные публикации за рубежом:

Егорова О. Ю. Инновационная составляющая модернизации экономики регионов / О. Ю. Егорова, Ю. В. Егорова // Экономика. Общество. Человек: материалы Международной научно-практической конференции "Приоритетные направления в развитии современного общества: междисциплинарные исследования". Часть 1: Экономические проблемы в междисциплинарных исследованиях. - Белгород: Изд-во БГТУ, 2014. - Вып. ХХІ. Ч. 1, 2014. - С. 146-151.

Егорова О. Ю. К вопросу о кризисе предприятия / О. Ю. Егорова, Ю. В. Егорова, С. Ф. Чижов // 3-rd International Conference "Application of New Technologies in Management", ANTiM 2012, 19-21 April 2012, Belgrade, Serbia. - P. 643-648.

Назарено Е. В. Взгляд на состояние национальной экономики Украины / Е. В. Назарено, О. Ю. Егорова // Экономика. Общество. Человек: материалы Международной научно-практической конференции "Приоритетные направления в развитии современного общества: междисциплинарные исследования". Часть 1: Экономические проблемы в междисциплинарных исследованиях. - Белгород: Изд-во БГТУ, 2014. - Вып. ХХІ. Ч. 1, 2014. - С. 238-243.

Островский И. А. Институциональные аспекты модернизации развития регионов Украины / И. А. Островский // Актуальные проблемы экономического развития: сб. докл. Междунар. науч.-практ. конф., Белгород / Белгор. Гос. Технол. ун-т. Белгород: Изд-во БГТУ, 2012. – Ч.*. – С. 70-74.

Островский И. А. Модернизация регионов Украины в контексте пространственной парадигмы / И. А. Островский // Актуальные проблемы экономического развития: сб. докл. Междунар. науч.-практ. конф., Белгород / Белгор. Гос. Технол. ун-т. Белгород: Изд-во БГТУ, 2014. – Ч.*. – С. 114-118.

Островский И. А. Противоречия модернизации развития регионов Украины / И. А. Островский // Актуальные проблемы экономической теории и региональной экономики. - 2013. - № 1(9). - Чебоксары: изд-во ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова», 2013. – С. 81-87 (РИНЦ).

Островский И. А. Региональные аспекты модернизации экономики Украины / И. А. Островский // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. – 2013. – №4. – Белгород: изд-во БГТУ, 2013. – С. 138-141 (РИНЦ).

Островский И. А. Системный кризис и региональные проблемы модернизации экономики Украины / И. А. Островский // Новая экономика. - 2014. - №2(64). - Минск: изд-во БГУ, 2014. - С. 91-95 (РИНЦ).

Островский И. А. Теории экономического роста и формирование стратегии социально-экономического развития регионов / И. А. Островский // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. – 2015. - №1. – Белгород: изд-во БГТУ, 2015. – С. 111-114 (РИНЦ).

Островский И. А. Условия и риски технологичекой модернизации экономики Украины / И. А. Островский // Актуальные проблемы экономического развития: сб. докл. Междунар. науч.-практ. конф., Белгород, апрель 2013 г. / Белгор. Гос. Технол. ун-т. Белгород: Изд-во БГТУ, 2013. – Ч.2. – С. 131-135.

Решетило В. П. Методологическое значение становления нелинейной парадигмы в современных экономических исследованиях / В. П. Решетило // Актуальные проблемы экономического развития: сб. докл. Междунар. науч.-практ. конф., Белгород / Белгор. Гос. Технол. ун-т. Белгород: Изд-во БГТУ, 2012. – Ч.*. – С. 118-123.

Решетило В. П. Преодолние административных барьеров в системе факторов укрепления экономической безопасности страны / В. П. Решетило, Н. С. Пыж // Актуальные проблемы экономического развития: сб. докл. Междунар. науч.-практ. конф., Белгород / Белгор. Гос. Технол. ун-т. Белгород: Изд-во БГТУ, 2014. – Ч.*. – С. 156-160.

Решетило В. П. Формирование нелинейного характера экономической политики государства в условиях кризисной экономики / В. П. Решетило, Н. С. Мищенко // Актуальные проблемы экономического развития: сб. докл. Междунар. науч.-практ. конф., Белгород, апрель 2013 г. / Белгор. Гос. Технол. ун-т. Белгород: Изд-во БГТУ, 2013. – Ч.2. – С. 156-160.

Рыбак А. И. Влияние миграционных процессов на качество жизни в Украине / А. И. Рыбак // Актуальные проблемы экономического развития: сб. докл. Междунар. науч.-практ. конф., Белгород / Белгор. Гос. Технол. ун-т. Белгород: Изд-во БГТУ, 2014. – Ч.*. – С. 161-165.

Тимофеева С. Б. К вопросу о конкурентоспособности регионов Украины / С. Б. Тимофеева // Актуальные проблемы экономического развития: сб. докл. Междунар. науч.-практ. конф., Белгород / Белгор. Гос. Технол. ун-т. Белгород: Изд-во БГТУ, 2012. – Ч.*. – С. 193-197.

Тимофеева С. Б. К вопросу о стратегии модернизации, ее влияния на повышение конкурентоспособности экономики Украины / С. Б. Тимофеева // Актуальные проблемы экономического развития: сб. докл. Междунар. науч.-практ. конф., Белгород, апрель 2013 г. / Белгор. Гос. Технол. ун-т. Белгород: Изд-во БГТУ, 2013. – Ч.2. – С. 258-262.

Тимофеева С. Б. Некоторые аспекты исследования факторов и источников повышения региональной конкурентоспособности / С. Б. Тимофеева // Актуальные проблемы экономического развития: сб. докл. Междунар. науч.- практ. конф. – Белгород: Изд-во БГТУ им. В.Г. Шухова, 2014. – Ч.2. – С. 171 – 175.

Федотова Ю. В. Отраслевые кластеры как фактор реализации концепции устойчивого развития регионов (на примере г. Харькова, Украина) / Ю. В. Федотова // Актуальные проблемы экономической теории и региональной экономики. - Чебоксары, 2013. - № 1(9). - С. 115 - 121.

Штефан С. И. Актуальные проблемы финансовой политики Украины / С. И. Штефан, Г. О. Моря // Актуальные проблемы экономического развития: сб. докл. Междунар. науч.- практ. конф. – Белгород: Изд-во БГТУ им. В.Г. Шухова, 2014. – Ч.2. – С. 231 – 235.

Штефан С. И. Проблема повышения конкурентоспособности туристических услуг в Украине и Харьковском регионе / С. И. Штефан // Актуальные проблемы экономического развития: сб. докл. Междунар. науч.-практ. конф., Белгород / Белгор. Гос. Технол. ун-т. Белгород: Изд-во БГТУ, 2012. – Ч.*. – С. 271-274.

Штефан С. И. Кредит как инструмент модернизации экономики Украины / С. И. Штефан // Актуальные проблемы экономического развития: сб. докл. Междунар. науч.-практ. конф., Белгород, апрель 2013 г. / Белгор. Гос. Технол. ун-т. Белгород: Изд-во БГТУ, 2013. – Ч.2. – С. 322-326.

PublikatsiiPublikatsii2

Перелік моногрфій та наукових статей, опублікованих у 2015-2016 навчальному році

Автор Назва видання Обсяг
    Монографії  
1.

Островський І.А,

Фінансові аспекти розвитку публічно-приватного партнерства в Україні // Пріоритети розвитку національної економіки в контексті євроінтеграційних та глобальних викликів: монографія / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Іванілова О.С.Х.: ФОП Панов А.М., Видав. дім «В справі», 2016. – 429 с. – С. 316-330. 1,2
2. Можайкіна Н.В. Конкурентоспроможність інновацій українських підприємств // Стратегії економічного розвитку: держава, регіон, підприємство: колективна монографія / За заг. ред. К.С. Шапошникова та ін. У 2 томах. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – Т.1. – 416 с. –  С. 281- 294. 1,3
    Наукові статті  
1. Решетило В.П., Федотова Ю.В. Аналіз невизначеності як категорії економічної науки: [Електрон. ресурс] // Економіка та суспільство. – 2016. – № 3. – Режим доступу: http://www.economyandsociety.in.ua/  0,4
2.

Решетило В.П.,

Островський І.А,

Економічна глобалізація і суперечності структурної політики держави // Ефективна економіка. - 2016. – № 6. [Електронний ресурс] – Режим доступу:  http://www.economy.nayka.com.ua/ (Іndex Copernicus) 0,7
3.

Островський І.А,

Юхнов Б.Ю.

Теоретичні аспекти розвитку публічно-приватного партнерства в Україні / Глобальні та національні проблеми економіки [Електронний ресурс]. 2015. – № 8. – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського. - Режим доступу:  http://global-national.in.ua/issue-8-2015 0,5
4.

Островський І.А

Діалектика капіталізації і соціалізації та суперечності модернізації економіки України / Місто. Культура. Цивілізація: матеріали VI міжнар. наук.-теорет.Інтернет-конф., Харків, квітень 2016 р. / [редкол. : В. Ф. Харченко

(відпов. ред.) та ін.]; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова, 2016. – 310 с. –С. 237-241.

0,3
5

Островський І.А,

Юхнов Б.Ю., Штефан С.І.

Публічно-приватне партнерство як соціальна інновація: переваги та ризики / Ефективна економіка 2016. – № 5. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4969 (Іndex Copernicus) 0,7
6 Островський І.А, Прасол В.М., Славута О.І. Тарифоутворення в ЖКГ: теоретичні передумови та практичні суперечності // Інвестиції: практика та досвід. - 2016. – №11. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.investplan.com.ua/(Index Copernikus) 0,7
7 Можайкіна Н.В. Проблеми розвитку депресивних регіонів / Глобальні та національні проблеми економіки [Електронний ресурс]. 2016. – № 10. – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського. –С.197-201. – Режим доступу:    http://global-national.in.ua/issue-10-2016 0,8
8

Можайкіна Н.В.

Проблемы и перспективы повышения конкурентоспособности экономики Украины // Международный журнал «ActaUniversitatisPonticaEuxinus». Специальный выпуск. – Варна, 2016. – С. 660-664 0,9
9 Наумов М.С. Модернізація транспортної інфраструктури як чинник розвитку зовнішньоекономічної діяльності // Ефективна економіка. – 2016. – №6. (у видавництві)IndexCopernicus) 0,4
10 Наумов М.С. Стан та перспективи розвитку інформаційного суспільства в Україні // Інвестиції: практика та досвід. – К., 2016. – № 11. (у видавництві)IndexCopernicus) 0,4
11 Федотова Ю.В.

Стан та основні тенденції розвитку інформаційно-аналітичної інфраструктури регіонів України // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: збірник наукових праць. – Харків: ХНАДУ. – 2016. - № 1(12). – С. 141 – 146

IndexCopernicus)

0,4
12 Федотова Ю.В. Анімаційні діяльність: сутність, особливості та соціально-економічна ефективність: [Електрон.ресурс] // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – № 11. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-11-2016 0,54
13 Тимофієва С.Б. Конкурентні переваги регіону та вплив на них параметрів регіональної інфраструктури / Глобальні та національні проблеми економіки [Електронний ресурс]. 2016. – № 9. – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського. –С.512-515. - Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-9-2016 0,3
14 Штефан С. І. Необхідність модернізації інституційної структури фінансового ринку України // Глобальні та національні проблеми економіки [Електронний ресурс]. 2016. – № 10. – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського. –Режим доступу:    http://global-national.in.ua/issue-10-2016

0,5

15 Вороніна О.О. Наукові підходи до визначення сутності медичного страхування // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. - №8. – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2015. 1256 с. – –С. 733-737. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://global-national.in.ua/archive/8-2015/156.

0,56

16 Вороніна О.О. Історичний досвід та особливості формування вітчизняного ринку медичного страхування в Україні // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Економічні науки”. – 2015. - № 15. – Херсон, 2015. 163с. – С. 81-84 0,45
17 Вороніна О.О. Сучасний стан фінансовогозабезпеченняохорони здоров’я в Україні // Соціальна економіка: наук. економ. журнал. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, Вип. 53, 2016. – № 2. – С. 119 - 127. 0,6
18

Рибак Г.І.

Фактори подолання регіональної диференціації якості життя населення в Україні // Глобальні та національні проблеми економіки [Електронний ресурс]. 2016. – № 11. – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського. –Режим доступу:    http://global-national.in.ua/issue-11-2016 0,5
19 Рибак Г.І. Підвищення якості життя населення як фактор національної безпеки // Ефективна економіка [Електронний ресурс] 2016. – № 6. –Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/ (До друку) 0,6

На сайті 66 гостей та користувачі відсутні

 

rules

nuue

contacts

BeketovOpenSpace

vtour

bank details

museum

library

student trade union

sports club

student club

student senate