Кафедра економічної теорії та міжнародної економіки

Кафедра Економічної теорії та міжнародної економіки

здійснює підготовку бакалаврів денної форми навчання

за освітньою програмою "Міжнародна економіка"

(спеціальність 051 - Економіка)

Інформація для вступників

 

Своє нинішнє найменування кафедра економічної теорії та міжнародної економіки отримала у січні 2018 року. Для бакалаврів і магістрів денної і заочної форм навчання, слухачів факультетів післядипломної освіти та підвищення кваліфікації працівників житлово-комунальної сфери міського господарства, освітньо - наукових програм підготовки докторів філософії викладачі кафедри викладають більше 20 дисциплін. Передусім це політична економія, економічна теорія, макроекономіка, мікроекономіка, історія економіки та економічної думки, міжнародна економіка, міжнародні економічні відносини, зовнішньоекономічна діяльність підприємства, теорія і методологія сучасної економічної науки, соціальна економіка та інші.

В умовах реформування вищої освіти в Україні викладачами кафедри розроблені сертифікатні програми з проблем зовнішньоекономічної діяльності, державного регулювання економіки та інші, а також спецкурси для освітньо-наукових програм підготовки доктора філософії.

Викладачі використовують у навчальному процесі тестовий контроль та рейтингове оцінювання знань, умінь і навичок студентів в умовах кредитно-модульної системи організації навчання, систему дистанційного навчання, інші нові педагогічні технології, що відповідають вимогам Болонського процесу. Всі навчальні курси забезпечені методичними комплексами, які розроблені викладачами кафедри відповідно до вимог державних стандартів вищої освіти, а також відповідними дистанційними курсами.

Лекції та практичні заняття читаються і проводяться у спеціально обладнаних аудиторіях з використанням новітніх технічних засобів навчання, які надають викладачам можливість швидко і наочно демонструвати студентам навчальні матеріали, зокрема графічні й статистичні.

За останні роки викладачі кафедри захистили 1 докторську і 9 кандидатських дисертацій. Викладачами кафедри опубліковано 12 монографій, розроблено та опубліковано 6 навчальних посібників з грифом МОН України, 15 статей в наукових виданнях, що входять до наукометричної бази даних. Понад 20 наукових статей опубліковано в зарубіжних наукових виданнях.

Під керівництвом викладачів кафедри здійснюється наукова робота студентів, регулярно відбувається проведення студентських наукових конференцій та олімпіад, участь в конкурсах студентських наукових робіт різного рівня.

На кафедрі постійно функціонують методичний та теоретичний семінари, на яких розглядаються актуальні методичні й методологічні питання. Багаторічною традицією на кафедрі є відпрацьована система взаємовідвідуваннь занять викладачами з обговоренням їх результатів на засіданнях кафедри.

Мета кафедри економічної теорії та міжнародної економіки - здійснення освітньої діяльності, спрямованої на фундаментальну економічну підготовку спеціалістів відповідно до стандартів вищої освіти та вимог Болонського процесу, формування творчої, професійної особистості для практичної та наукової діяльності.

Кредо кафедри - професійне та особистісне самовдосконалення, самонавчання та саморозвиток, причетність до життя Університету, пошукова активність, високий професіоналізм, прояв ініціативи, довіри та високої вимогливості один до одного і до студентів.


На сайті 139 гостей та користувачі відсутні

20200919all 1

20200919all 2