Навчально-методична література

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ (ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ, МАКРОЕКОНОМІКА)

Економічна теорія : навч. посібник / В. П. Решетило, Г. В. Стадник, Н. В. Можайкіна та ін.; за заг. ред. В. П. Решетило; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова . – Х. : ХНУМГ , 2014. – 290 с. Повний текст

Макроекономіка: навч. посібник. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України / за заг. ред. В.П. Решетило. (2-е вид., доповнене); - Харк. нац. ун–т. міськ. госп-ва імені О.М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ імені О. М. Бекетова, 2013. – 224 с. Повний текст

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять, виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Економічна теорія (Основи економічної теорії. Макроекономіка)» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: Н. В. Можайкіна, Ю. В. Федотова, Г. І. Рибак. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016 – 119 с. Повний текст

Методичні рекомендації до виконання та завдання розрахунково-графічних робіт Скачать

Типові задачі та їх розв'язання Скачать

Островський І. А. Презентації (для студентів груп МОМГ та ЛОГІС).

Тема 1.1 Предмет і метод економічної теорії

Тема 1.2 Економічна система суспільства

Теми 1.3-1.4 Виробництво, його сутність та роль в житті суспільства. Теорія товару та грошей

Теми 1.5-1.10 Теоретичні основи ринкової економіки та її основні елементи. Підприємство та підприємництво в ринковій економіці. Капітал підприємства, його кругооборот та оброт. Капітал сфери обігу. Ринкові відносини в аграрному секторі


На сайті 600 гостей та користувачі відсутні

 

rules

nuue

contacts

BeketovOpenSpace

vtour

bank details

museum

library

student trade union

sports club

student club

student senate