Навчально-методична література

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ (факультет Менеджменту)

для студентів напряму підготовки «Менеджмент»

Решетило В. П. Економічна теорія: тексти лекцій (для студентів 1 курсу денної і 2 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент») / В. П. Решетило, О. Ю. Єгорова, О. І. Батістова; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 193 с. Повний текст

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни „Економічна теорія” (для студентів 1 та 2 курсів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 „Менеджмент”) / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: О. Ю. Єгорова, О. І. Батістова. – Х.: ХНУМГ. – 2013. – 27 с. Повний текст

для студентів напряму підготовки "Туризм"

Методичні вказівки до проведення практичних занять, виконання розрахунково-графічних робіт та організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Економічна теорія» (для студентів 1 і 2 курсів денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.140103 «Туризм») / Харк. нац. акад. міськ. госп - ва; уклад. В. П. Решетило, О. Ю. Єгорова – Х.: ХНАМГ, 2012. – 134 с. Повний текст


На сайті Один гість та користувачі відсутні

 

rules

nuue

contacts

BeketovOpenSpace

vtour

bank details

museum

library

student trade union

sports club

student club

student senate