Навчально-методична література

МАКРОЕКОНОМІКА

Макроекономіка: навч. посібник. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України / за заг. ред. В.П. Решетило. (2-е вид., доповнене); - Харк. нац. ун–т. міськ. госп-ва імені О.М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ імені О. М. Бекетова, 2013. – 224 с. Повний текст

Макроекономіка: конспект лекцій (для студентів 2 курсу заочної форми навчання освітньо–кваліфікаційного рівня «бакалавр» за галузями знань 0305 - «Економіка і підприємництво» і 0306 – «Менеджмент і адміністрування» і слухачів другої вищої освіти за спеціальностями 7.050106 –«Облік і аудит» і 7.050107 – «Економіка підприємства»). Авт.: Островський І.А., Тимофієва С.Б., Сіренко Н.М. – Х.: ХНАМГ, 2010. - 136 с. Скачать

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання розрахунково-графічних робіт із навчальної дисципліни «Макроекономіка» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 051 - Економіка і 071 - Облік і оподаткування) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : В. П. Решетило, Г. І. Рибак. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 68 с. Повний текст

Практикум з курсу макроекономіки (основні поняття, формули, тести, завдання, проблеми, література) (для самостійної роботи студентів денної форми навчання спеціальностей 6.050100 – «Економіка підприємства», «Облік і аудит» і 6.050200 – «Менеджмент організацій») / Укл. Решетило В.П. – Харків, ХНАМГ, 2007. – 62 с. Повний текст

Типові задачі з макроекономіки та їх розв'язання Скачать


На сайті 602 гостей та користувачі відсутні

 

rules

nuue

contacts

BeketovOpenSpace

vtour

bank details

museum

library

student trade union

sports club

student club

student senate