Навчально-методична література

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА

Можайкіна Н. В. Конспект лекцій з курсу «Міжнародна економіка» (для студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» та 6.030509 «Облік і аудит») / Н. В. Можайкіна; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 128 с. Повний текст

Методичні рекомендації до самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольних робіт з дисципліни «Міжнародна економіка» (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» та 6.030509 «Облік і аудит») / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: Н. В. Можайкіна. – Х. : ХНУМГ, 2014. – 48 с. Повний текст


На сайті Один гість та користувачі відсутні

 

rules

nuue

contacts

BeketovOpenSpace

vtour

bank details

museum

library

student trade union

sports club

student club

student senate