Навчально-методична література

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Можайкіна Н. В. Конспект лекцій з курсу "Міжнародні економічні відносини" (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 "Менеджмент") / Н. В. Можайкіна; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х.: ХНАМГ, 2012. - 152 с. Повний текст

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольних робіт з дисципліни «Міжнародні економічні відносини» (для студентів курсу 2 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. Н. В. Можайкіна. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018 – 35 с. Повний текст

Матеріали з підготовки до екзамену студентів 3 курсу ЦЗН 2016-2017

Типові задачі з розв'язанням Скачать

Тести до екзамену Скачать


На сайті Один гість та користувачі відсутні

 

rules

nuue

contacts

BeketovOpenSpace

vtour

bank details

museum

library

student trade union

sports club

student club

student senate