Навчально-методична література

МІКРОЕКОНОМІКА

Інформація про освітній компонент 2018 Скачать

Інформація про освітній компонент 2019 Скачать

Решетило В. П. Конспект лекцій з курсу «Мікроекономіка» (для студентів денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» та 6.030509 «Облік і аудит») / В. П. Решетило, Г. В. Стадник, С. Б. Тимофієва, І. А. Островський; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2012 – 205 с. Повний текст

Мікроекономіка. Тренінг-курс : навч. посібник / [В. П. Решетило, А. Є. Ачкасов, І. А. Островський, С. Б. Тимофієва]; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – 2-ге вид., випр. і доп. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 265 с. Повний текст

Тимофієва С. Б. Методичні вказівки до організації самостійної роботи, проведення практичних занять, виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Мікроекономіка» (для студентів денної та заочної форм навчання напрямів підготовки: 6.030509 "Облік і аудит" та 6.030504 "Економіка підприємства") / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; С. Б. Тимофієва. – Х.: ХНУМГ, 2013. – 83 с. Повний текст

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи та варіанти завдань з дисципліни «Мікроекономіка» (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму 6.030504 «Економіка підприємства») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: В. П. Решетило, І. А. Островський, С. Б. Тимофієва. – Х.: ХНАМГ, 2011. – 43 с. Повний текст

Екзаменаційні питання Скачать

Типові задачі з розв'язанням 2018 Повний текст

Типові тести 2018 Повний текст

 

Показатели эффективности моделей олигополии Скачать

Тема 1.1. Предмет и метод микроэкономики Скачать

Тема 1.2. Теорія граничної корисності й поведінка споживача. Тема 1.3. Ординалістська теорія поведінки споживача. Тема 1.4. Аналіз поведінки споживача Скачать

Тема 2.1. Спрос и предложение. Тема 2.2. Концепция эластичности Скачать

Тема 4.2. Монопольный рынок Скачать

Тема 4.3. Олигополия и монополистическая конкуренция Скачать

Тема 4.4. Рынок факторов производства Скачать

Тема 4.5. Общее равновесие и экономика благосостояния Скачать

Тема 7. Микроэкономическая модель фирмы Скачать

Нуреев Р. М. Курс микроэкономики: Учебник для вузов / Р. М. Нуреев. — 2-е изд., изм. — М.: Издательство НОРМА, 2002. — 572 с. Скачать

Селищев А. С. Микроэкономика / А. С. Селищев. — СПб.: Питер, 2002. — 448 с.  Скачать


На сайті 619 гостей та користувачі відсутні

 

rules

nuue

contacts

BeketovOpenSpace

vtour

bank details

museum

library

student trade union

sports club

student club

student senate