Навчально-методична література

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Можайкіна Н. В. Конспект лекцій з курсу "Міжнародні економічні відносини" (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 "Менеджмент") / Н. В. Можайкіна; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х.: ХНАМГ, 2012. - 152 с. Повний текст

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольних робіт з дисципліни «Міжнародні економічні відносини» (для студентів курсу 2 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. Н. В. Можайкіна. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018 – 35 с. Повний текст

Матеріали з підготовки до екзамену студентів 3 курсу ЦЗН 2016-2017

Типові задачі з розв'язанням Скачать

Тести до екзамену Скачать


На сайті 152 гостей та користувачі відсутні

20200530 magister 1

20200519 tech

20200529 school