Навчально-методична література

ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ

Решетило В. П. Конспект лекцій з дисципліни «Політична економія» (для студентів усіх форм навчання за напрямами підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства», 6.030509 – «Облік і аудит») / В. П. Решетило, Г. В. Стадник, І. А. Островський, С. І. Штефан; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 98 с. Повний текст

Штефан С. И. Конспект лекций по дисциплине «Политическая экономия» (для студентов всех форм обучения по направлениям подготовки 6.030504 – «Экономика предприятия», 6.030509 – «Учет и аудит») / С. И. Штефан; Харьк. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова – Х.: ХНУГХ, 2014. – 109 с. Полный текст

Федотова Ю. В. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять та виконання контрольних робіт з дисципліни «Політична економія» (для студентів 1 курсу денної та 2 курсу заочної форм навчання напрямів підготовки 6.030509 «Облік і аудит» та 6.030504 «Економіка підприємства») / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова, уклад.: Ю. В. Федотова. – Х.: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2013. – 38 с. Повний текст


На сайті 579 гостей та користувачі відсутні

 

rules

nuue

contacts

BeketovOpenSpace

vtour

bank details

museum

library

student trade union

sports club

student club

student senate