Навчально-методична література

ТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ

(ДЛЯ АСПІРАНТІВ ДЕННОЇ І ВЕЧІРНЬОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ)

Решетило В. П. Теорія і методологія сучасної економічної науки : конспект лекцій (для аспірантів денної і вечірньої форм навчання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії галузі знань 05 – Соціальні та поведінкові науки, спеціальності 051 – Економіка) / В. П. Решетило, І. А. Островський ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 141 с. Повний текст

Методичні вказівки для організації практичних занять і самостійної роботи з дисципліни "Теорія і методологія сучасної економічної науки" (для аспірантів освітньо - наукової програми підготовки доктора філософії спеціальності 051 - Економіка спеціальності 071 – Облік і оподаткування) Повний текст

Екзаменаційні питання з дисципліни «Теорія і методологія сучасної економічної науки» Повний текст


На сайті Один гість та користувачі відсутні

20200530 magister 1

20200519 tech

20200529 school