Навчально-методична література

ДЕРЖАВНИЙ ЕКЗАМЕН З ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

РОЗКЛАД ОГЛЯДОВИХ ЛЕКЦІЙ, КОНСУЛЬТАЦІЙ ТА КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ З ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ (2017-2018 навчальний рік) Скачать

Методичні рекомендації до підготовки та проведення державного екзамену з дисципліни «Економічна теорія» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 051 Економіка і 071 Облік і оподаткування) / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: В. П. Решетило, І. А. Островський, Г. В. Стадник.– Х. : ХНУМГ, 2017. – 47 с. Скачать

Типові задачі: приклади розв'язання Скачать

Історія економіки та економічної думки: навч. посібник / Г.В. Стадник, В.П. Решетило, С.І. Штефан; Рекомендовано Міністерством освіти і науки України. - Харк. нац. ун–т. міськ. госп-ва імені О.М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ імені О.М. Бекетова, 2014. – 230 с. Повний текст

Макроекономіка: навч. посібник. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України / за заг. ред. В.П. Решетило. (2-е вид., доповнене); - Харк. нац. ун–т. міськ. госп-ва імені О.М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ імені О. М. Бекетова, 2013. – 224 с. Повний текст

Мікроекономіка. Тренінг-курс : навч. посібник / [В. П. Решетило, А. Є. Ачкасов, І. А. Островський, С. Б. Тимофієва]; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – 2-ге вид., випр. і доп. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 265 с. Повний текст

Штефан С. И. Конспект лекций по дисциплине «Политическая экономия» (для студентов всех форм обучения направлений подготовки 6.030504 – Экономика предприятия, 6.030509 – Учет и аудит) / С. И. Штефан; Харьков. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова. – Харьков : ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2016. – 106 с. Повний текст


На сайті 155 гостей та користувачі відсутні

20200530 magister 1

20200519 tech

20200529 school