Навчально-методична література

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ (МАКРОЕКОНОМІКА)

для студентів напряму підготовки «Готельно-ресторанна справа», «Менеджмент», «Туризм»

Решетило В. П. Тексти лекцій з дисципліни «Економічна теорія (Макроекономіка)» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» та 6.140101 «Туризм») / В. П. Решетило, Ю. В. Федотова. – Х.: ХНУМГ, 2014. – 132 с. Повний текст

Методичні вказівки до виконання курсової роботи та тематика курсових робіт з дисципліни «Економічна теорія (Макроекономіка)» (для студентів денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа», 6.140103 – «Туризм») / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: І. А. Островський, С. Б. Тимофієва. – Х. : ХНУМГ, 2013. – 27 с. Повний текст


На сайті 558 гостей та користувачі відсутні

 

rules

nuue

contacts

BeketovOpenSpace

vtour

bank details

museum

library

student trade union

sports club

student club

student senate