Навчально-методична література

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ (МАКРОЕКОНОМІКА, МІКРОЕКОНОМІКА)

Макроекономіка: Тексти лекцій з дисципліни «Економічна теорія (Макроекономіка)» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» та 6.140101 «Туризм»). Авт.: Решетило В.П., Федотова Ю.В. – Х.: ХНУМГ, 2014. – 129 с. Скачать

Мікроекономіка: Тексти лекцій з дисципліни «Економічна теорія (Мікроекономіка)» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа», 6.140101 «Туризм» та 6.030601 «Менеджмент») / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; авт.: Островський І.А., Тимофієва С.Б. – Х.: ХНУМГ, 2014. – 94 с. Скачать

Тимофеева С. Б. Тексты лекций по дисциплинам Микроэкономика, Экономическая теория (Микроэкономика) (для иностранных студентов дневной и заочной форм обучения направлений подготовки: 6.030504 «Экономика предприятий», 6.030509 «Учет и аудит», 6.030601 «Менеджмент», 6.140101 «Гостинично-ресторанное дело» и 6.140103 «Туризм). / С. Б. Тимофеева, И. А. Островский, А. И. Рыбак. Харк. нац. ун-т городского хоз-ва им. А. Н. Бекетова. – Х.: ХНУГХ, 2014. – 134 с. Скачать

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи та варіанти завдань з дисципліни «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ (МАКРОЕКОНОМІКА, МІКРОЕКОНОМІКА)»(для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки: 6.140101 «Готельно-ресторанна справа») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: С.Б. Тимофієва, І. А. Островський – Х.: ХНАМГ, 2016. – 63 с. Скачать

Правила оформлення списку літератури в розрахунково-графічній роботі Повний текст

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ (МАКРОЕКОНОМІКА): Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять, виконання курсової роботи (для студентів 1 курсу денної та заочної форми навчання галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» напряму підготовки 6. 140101 «Готельно-ресторанна справа) / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: І. А. Островський, С. Б.Тимофієва. – Х. : ХНАМГ, 2012 – 88 с. Скачать

Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять з дисципліни «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ (МІКРОЕКОНОМІКА)» (для студентів денної та заочної форм навчання напрямів підготовки: 6.030601 «Менеджмент»(МГКТС, МОМС, МПД, ЛОГІС), 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» та 6.140103 «Туризм») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: С.Б. Тимофієва, І.А. Островський, Г.І. Рибак. – Х.: ХНАМГ, 2015. – 78 с. Скачать


На сайті 574 гостей та користувачі відсутні

 

rules

nuue

contacts

BeketovOpenSpace

vtour

bank details

museum

library

student trade union

sports club

student club

student senate