Навчально-методична література

Для вивчення дисциплін та організації самостійної роботи студентів кафедрою підготовлені 6 посібників з грифом МОН України, 40 конспектів лекцій, 140 методичних посібників з усіх дисциплін кафедри.

Posibnyky

1. Макроекономіка. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України / за заг. ред. В.П. Решетило. - Харк. Нац. Акад. міськ. госп-ва. – Харків: ХНАМГ, 2009. – 295 с. Повний текст

2. Національна економіка. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України / за заг. ред. В.П. Решетило; Харк. Нац. Акад. міськ. госп-ва. – Харків: ХНАМГ, 2009. – 386 с. Повний текст

3. Мікроекономіка: навч. посібник. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України / А.Є. Ачкасов, І.А. Островський, С.Б. Тимофієва; - Харк. нац. ун–т. міськ. госп-ва імені О.М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ імені О. М. Бекетова, 2012. – 248 с. Повний текст

4. Економічна теорія: навч. посібник / В. П. Решетило, Г. В. Стадник, Н. В. Можайкіна та ін.; за заг. ред. В. П. Решетило; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова . – Х.: ХНУМГ, 2014. – 290 с. Повний текст

5. Макроекономіка: навч. посібник. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України / за заг. ред. В.П.Решетило. (2-е вид., доповнене); - Харк. нац. ун–т. міськ. госп-ва імені О.М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ імені О. М. Бекетова, 2013. – 224 с. Повний текст

6. Історія економіки та економічної думки: навч. посібник / Г.В. Стадник, В.П. Решетило, С.І. Штефан; Рекомендовано Міністерством освіти і науки України. - Харк. нац. ун–т. міськ. госп-ва імені О.М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ імені О.М. Бекетова, 2014. – 230 с. Повний текст


ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Інформація про освітній компонент Скачать


ГЛОБАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Решетило В. П. Глобальна економіка : навч. посібник / В. П. Решетило; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. ‒ 168 с. Повний текст

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, практичних занять і виконання письмових робіт із дисципліни «Глобальна економіка» (для магістрів денної і заочної форм навчання спеціальностей 051 – Економіка та 071 – Облік і оподаткування) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. В. П. Решетило. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 43 с. Повний текст

Типові задачі та їх розв'язання Скачать

Теми та екзаменаційні питання Скачать

Додаткова література:

Радзієвська С. О. Глобальна економіка: конспект лекцій для студентів економічних напрямів підготовки усіх форм навчання / C. О. Радзієвська. – К.: «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2015. – 344 с. Повний текст

Глобальна економіка [Текст]: Конспект лекцій для студентів спеціальності «Міжнародні економічні відносини» денної та заочної форм навчання / уклад. Т. В. Божидарнік. – Луцьк: Луцький НТУ, 2016. – 136 с. Скачать


ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ МАЛОГО БІЗНЕСУ

Інформація про освітній компонент Скачать

Мельников А. М. Основи організації бізнесу [текст] : навч. посіб. / за заг. ред. А. М. Мельникова [А. М. Мельников, О. А. Коваленко, Н. Б. Пундяк]. - К. : "Центр учбової літератури", 2013. - 200 с. Повний текст

Основи бізнесу [текст] : навч. посіб. / за заг. ред. Т. Ю. Тіханова. - Одеса : Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова, 2007. - 188 с. Повний текст

Тематика контрольних робіт скачать

Господарський кодекс України Повний текст

Податковий кодекс України Повний текст


ДЕРЖАВНИЙ ЕКЗАМЕН З ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

РОЗКЛАД ОГЛЯДОВИХ ЛЕКЦІЙ, КОНСУЛЬТАЦІЙ ТА КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ З ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ (2017-2018 навчальний рік) Скачать

Методичні рекомендації до підготовки та проведення державного екзамену з дисципліни «Економічна теорія» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 051 Економіка і 071 Облік і оподаткування) / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: В. П. Решетило, І. А. Островський, Г. В. Стадник.– Х. : ХНУМГ, 2017. – 47 с. Скачать

Типові задачі: приклади розв'язання Скачать

Історія економіки та економічної думки: навч. посібник / Г.В. Стадник, В.П. Решетило, С.І. Штефан; Рекомендовано Міністерством освіти і науки України. - Харк. нац. ун–т. міськ. госп-ва імені О.М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ імені О.М. Бекетова, 2014. – 230 с. Повний текст

Макроекономіка: навч. посібник. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України / за заг. ред. В.П. Решетило. (2-е вид., доповнене); - Харк. нац. ун–т. міськ. госп-ва імені О.М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ імені О. М. Бекетова, 2013. – 224 с. Повний текст

Мікроекономіка. Тренінг-курс : навч. посібник / [В. П. Решетило, А. Є. Ачкасов, І. А. Островський, С. Б. Тимофієва]; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – 2-ге вид., випр. і доп. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 265 с. Повний текст

Штефан С. И. Конспект лекций по дисциплине «Политическая экономия» (для студентов всех форм обучения направлений подготовки 6.030504 – Экономика предприятия, 6.030509 – Учет и аудит) / С. И. Штефан; Харьков. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова. – Харьков : ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2016. – 106 с. Повний текст


ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ (спеціальність 051 - Економіка)

Інформація про освітній компонент Скачать


 ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ (спеціальність 242 - Туризм)

Інформація про освітній компонент Скачать


ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ (для бакалаврів усіх спеціальностей)

Інформація про освітній компонент Скачать

Економічна теорія: навч. посібник / В. П. Решетило, Г. В. Стадник, Н. В. Можайкіна та ін.; за заг. ред. В. П. Решетило; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова . – Х.: ХНУМГ, 2014. – 290 с. Повний текст

Решетило В. П. Економічна теорія : тексти лекцій для бакалаврів усіх спеціальностей 1 і 2 курсів денної та заочної форм навчання / В. П. Решетило, Г. В. Стадник, Н. В. Можайкіна ; за заг. ред. В. П. Решетило; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 290 с. Повний текст

Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання письмових робіт з дисципліни «Економічна теорія» (для підготовки бакалаврів усіх напрямів) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : Ю. В. Федотова, Г. І. Рибак. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 48 с. Повний текст

Типові задачі та їх розв'язання Скачать

Типові задачі та їх розв'язання Скачать

Презентації Сторінка для завантаження презентацій


ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ (МАКРОЕКОНОМІКА)

для студентів напряму підготовки «Готельно-ресторанна справа», «Менеджмент», «Туризм»

Решетило В. П. Тексти лекцій з дисципліни «Економічна теорія (Макроекономіка)» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» та 6.140101 «Туризм») / В. П. Решетило, Ю. В. Федотова. – Х.: ХНУМГ, 2014. – 132 с. Повний текст

Методичні вказівки до виконання курсової роботи та тематика курсових робіт з дисципліни «Економічна теорія (Макроекономіка)» (для студентів денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа», 6.140103 – «Туризм») / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: І. А. Островський, С. Б. Тимофієва. – Х. : ХНУМГ, 2013. – 27 с. Повний текст


ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ (МАКРОЕКОНОМІКА, МІКРОЕКОНОМІКА)

Макроекономіка: Тексти лекцій з дисципліни «Економічна теорія (Макроекономіка)» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» та 6.140101 «Туризм»). Авт.: Решетило В.П., Федотова Ю.В. – Х.: ХНУМГ, 2014. – 129 с. Скачать

Мікроекономіка: Тексти лекцій з дисципліни «Економічна теорія (Мікроекономіка)» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа», 6.140101 «Туризм» та 6.030601 «Менеджмент») / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; авт.: Островський І.А., Тимофієва С.Б. – Х.: ХНУМГ, 2014. – 94 с. Скачать

Тимофеева С. Б. Тексты лекций по дисциплинам Микроэкономика, Экономическая теория (Микроэкономика) (для иностранных студентов дневной и заочной форм обучения направлений подготовки: 6.030504 «Экономика предприятий», 6.030509 «Учет и аудит», 6.030601 «Менеджмент», 6.140101 «Гостинично-ресторанное дело» и 6.140103 «Туризм). / С. Б. Тимофеева, И. А. Островский, А. И. Рыбак. Харк. нац. ун-т городского хоз-ва им. А. Н. Бекетова. – Х.: ХНУГХ, 2014. – 134 с. Скачать

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи та варіанти завдань з дисципліни «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ (МАКРОЕКОНОМІКА, МІКРОЕКОНОМІКА)»(для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки: 6.140101 «Готельно-ресторанна справа») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: С.Б. Тимофієва, І. А. Островський – Х.: ХНАМГ, 2016. – 63 с. Скачать

Правила оформлення списку літератури в розрахунково-графічній роботі Повний текст

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ (МАКРОЕКОНОМІКА): Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять, виконання курсової роботи (для студентів 1 курсу денної та заочної форми навчання галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» напряму підготовки 6. 140101 «Готельно-ресторанна справа) / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: І. А. Островський, С. Б.Тимофієва. – Х. : ХНАМГ, 2012 – 88 с. Скачать

Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять з дисципліни «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ (МІКРОЕКОНОМІКА)» (для студентів денної та заочної форм навчання напрямів підготовки: 6.030601 «Менеджмент»(МГКТС, МОМС, МПД, ЛОГІС), 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» та 6.140103 «Туризм») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: С.Б. Тимофієва, І.А. Островський, Г.І. Рибак. – Х.: ХНАМГ, 2015. – 78 с. Скачать


ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ (МІКРОЕКОНОМІКА)

Островський І. А. Тексти лекцій з дисципліни «Економічна теорія (Мікроекономіка)» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.140101 – Готельно-ресторанна справа, 6.140101 – Туризм та 6.030601 – Менеджмент) / І. А. Островський, С. Б. Тимофієва; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 120 с. Скачать

Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять з дисципліни «Економічна теорія (мікроекономіка)» (для студентів денної та заочної форм навчання напрямів підготовки:6.030601 – Менеджмент, 6.140101 – Готельно-ресторанна справа та 6.140103 – Туризм) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: С. Б. Тимофієва, І. А. Островський, Г. І. Рибак . – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 77 с. Повний текст

Варіанти завдань розрахунково-графічної роботи Повний текст

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних і контрольних робіт з дисципліни «Економічна теорія (мікроекономіка)» (для студентів денної та заочної форм навчання напрямів підготовки:6.030601 – Менеджмент, 6.140101 – Готельно-ресторанна справа та 6.140103 – Туризм) / Харків. нац. ун- т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: С. Б. Тимофієва, І. А. Островський. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 38 с. Повний текст

Типові тести Повний текст

Екзаменаційні типові задачі Повний текст

Додаткова література:

Нуреев Р. М. Курс микроэкономики: Учебник для вузов / Р. М. Нуреев. — 2-е изд., изм. — М.: Издательство НОРМА, 2002. — 572 с. Скачать

Селищев А. С. Микроэкономика / А. С. Селищев. — СПб.: Питер, 2002. — 448 с.  Скачать

Інші матеріали:

1. Екзаменаційні питання Скачать

2. Темы 1 и 2 - презентация Скачать

3. Основные виды и типы потребителей Скачать

4. Кривые безразличия нестандартного вида Скачать

5. Темы 3 и 4 - презентация Скачать


ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ (ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ) [ГРС]

Економічна теорія: навч. посібник / В. П. Решетило, Г. В. Стадник, Н. В. Можайкіна та ін.; за заг. ред. В. П. Решетило; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова . – Х.: ХНУМГ, 2014. – 290 с. Повний текст

Решетило В. П. Конспект лекцій з дисципліни «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ (Основи економічної теорії)» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» напрямів підготовки: 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» і 6.140103 «Туризм») / В. П. Решетило, І. А. Островський, С. Б. Тимофієва; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 156 с.  Повний текст

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання розрахунково-графічних робіт із дисципліни «Економічна теорія. (Основи економічної теорії)» (для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад .: А. О. Москвіна, О. О. Вороніна. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 85 с. Повний текст


ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ (ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ, МАКРОЕКОНОМІКА)

Економічна теорія : навч. посібник / В. П. Решетило, Г. В. Стадник, Н. В. Можайкіна та ін.; за заг. ред. В. П. Решетило; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова . – Х. : ХНУМГ , 2014. – 290 с. Повний текст

Макроекономіка: навч. посібник. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України / за заг. ред. В.П. Решетило. (2-е вид., доповнене); - Харк. нац. ун–т. міськ. госп-ва імені О.М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ імені О. М. Бекетова, 2013. – 224 с. Повний текст

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять, виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Економічна теорія (Основи економічної теорії. Макроекономіка)» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: Н. В. Можайкіна, Ю. В. Федотова, Г. І. Рибак. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016 – 119 с. Повний текст

Для студентів ЦЗН 2 курса 2016-2017 н.р.

Макроекономіка: конспект лекцій (для студентів 2 курсу заочної форми навчання освітньо–кваліфікаційного рівня «бакалавр» за галузями знань 0305 - «Економіка і підприємництво» і 0306 – «Менеджмент і адміністрування» і слухачів другої вищої освіти за спеціальностями 7.050106 – «Облік і аудит» і 7.050107 – «Економіка підприємства»). Авт.: Островський І.А., Тимофієва С.Б., Сіренко Н.М. – Х.: ХНАМГ, 2010. - 136 с. Скачать

Завдання розрахунково-графічних робіт Скачать

Типові задачі та їх розв'язання Скачать


ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ (СПЕЦКУРС)

Історія економіки та економічної думки: навч. посібник / Г.В. Стадник, В.П. Решетило, С.І. Штефан; Рекомендовано Міністерством освіти і науки України. - Харк. нац. ун–т. міськ. госп-ва імені О.М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ імені О.М. Бекетова, 2014. – 230 с. Повний текст

Історія економічних учень: Тексти лекцій (для студентів економічних спеціальностей) / В.В. Косов. - Харків: ХДАМГ, 2003 - 72 с. Скачать

Тематика контрольних робіт Скачать

Список рекомендованої літератури Скачать


ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ (факультет Менеджменту)

для студентів напряму підготовки «Менеджмент»

Решетило В. П. Економічна теорія: тексти лекцій (для студентів 1 курсу денної і 2 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент») / В. П. Решетило, О. Ю. Єгорова, О. І. Батістова; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 193 с. Повний текст

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни „Економічна теорія” (для студентів 1 та 2 курсів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 „Менеджмент”) / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: О. Ю. Єгорова, О. І. Батістова. – Х.: ХНУМГ. – 2013. – 27 с. Повний текст

для студентів напряму підготовки "Туризм"

Методичні вказівки до проведення практичних занять, виконання розрахунково-графічних робіт та організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Економічна теорія» (для студентів 1 і 2 курсів денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.140103 «Туризм») / Харк. нац. акад. міськ. госп - ва; уклад. В. П. Решетило, О. Ю. Єгорова – Х.: ХНАМГ, 2012. – 134 с. Повний текст


ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ (ЧАСТИНА 1)

Економічна теорія: навч. посібник / В. П. Решетило, Г. В. Стадник, Н. В. Можайкіна та ін.; за заг. ред. В. П. Решетило; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова . – Х.: ХНУМГ, 2014. – 290 с. Повний текст

Решетило В. П. Конспект лекцій з дисципліни «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ (Основи економічної теорії)» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» напрямів підготовки: 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» і 6.140103 «Туризм») / В. П. Решетило, І. А. Островський, С. Б. Тимофієва; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 156 с.  Повний текст

Решетило В. П. Тексти лекцій з дисципліни «Економічна теорія (Макроекономіка)» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.140101 – Готельно-ресторанна справа та 6.140101 – Туризм) / В. П. Решетило, Ю. В. Федотова; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 143 с. Повний текст

Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання письмових робіт з дисципліни «Економічна теорія (Частина 1)» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 242 − Туризм) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : Н. В. Можайкіна, Ю. В. Федотова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 115 с. Повний текст


ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ (ЧАСТИНА 2)

Островський І. А. Тексти лекцій з дисципліни «Економічна теорія (Мікроекономіка)» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.140101 – Готельно-ресторанна справа, 6.140101 –Туризм та 6.030601 – Менеджмент) / І. А. Островський, С. Б. Тимофієва; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 120 с. Повний текст

Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять з дисципліни «Економічна теорія (мікроекономіка)» (для студентів денної та заочної форм навчання напрямів підготовки:6.030601 – Менеджмент, 6.140101 – Готельно-ресторанна справа та 6.140103 – Туризм) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: С. Б. Тимофієва, І. А. Островський, Г. І. Рибак . – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 77 с. Повний текст

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних і контрольних робіт з дисципліни «Економічна теорія (мікроекономіка)» (для студентів денної та заочної форм навчання напрямів підготовки:6.030601 – Менеджмент, 6.140101 – Готельно-ресторанна справа та 6.140103 – Туризм) / Харків. нац. ун- т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: С. Б. Тимофієва, І. А. Островський. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 38 с. Повний текст


ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

Інформація про освітній компонент Скачать

Наумов М. С. Тексти лекцій з дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства» (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент») / М. С. Наумов, О. А. Шекшуєв; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Х.: ХНУМГ, 2014. – 132 с. Повний текст

Методичні вказівки до організації самостійної роботи, проведення практичних занять, виконання контрольних робіт з дисципліни  «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства» (для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент») / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: М. С. Наумов. – Х.: ХНУМГ, 2014. – 44 с. Повний текст

Варіанти індивідуальних завдань Скачать

Варіанти завдань розрахунково-графічної роботи Скачать

Залікові питання Скачать

Успішний експорт до Європейського Союзу. Практичний посібник для малих і середніх підприємств в Україні / У. Конст, В. Коруд, В. Мотиль, М. Мулява, Г. Ранк: Львівська торгово-промислова палата, Львів, 2012, – 80 с. Повний текст

Список Скачать


ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Історія економіки та економічної думки: навч. посібник / Г.В. Стадник, В.П. Решетило, С.І. Штефан; Рекомендовано Міністерством освіти і науки України. - Харк. нац. ун–т. міськ. госп-ва імені О.М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ імені О.М. Бекетова, 2014. – 230 с. Повний текст

Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольних робіт з дисципліни «Історія економіки та економічної думки» (для студентів денної і заочної форм навчання напрямів підготовки 6.030504 – Економіка підприємства та 6.030509 – Облік і аудит) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: С. І. Штефан. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 70 с. Повний текст

Екзаменаційні питання Повний текст

Теми контрольних робіт для студентів Центру заочного навчання Повний текст


МАКРОЕКОНОМІКА

Макроекономіка: навч. посібник. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України / за заг. ред. В.П. Решетило. (2-е вид., доповнене); - Харк. нац. ун–т. міськ. госп-ва імені О.М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ імені О. М. Бекетова, 2013. – 224 с. Повний текст

Макроекономіка: конспект лекцій (для студентів 2 курсу заочної форми навчання освітньо–кваліфікаційного рівня «бакалавр» за галузями знань 0305 - «Економіка і підприємництво» і 0306 – «Менеджмент і адміністрування» і слухачів другої вищої освіти за спеціальностями 7.050106 –«Облік і аудит» і 7.050107 – «Економіка підприємства»). Авт.: Островський І.А., Тимофієва С.Б., Сіренко Н.М. – Х.: ХНАМГ, 2010. - 136 с. Скачать

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання розрахунково-графічних робіт із навчальної дисципліни «Макроекономіка» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 051 - Економіка і 071 - Облік і оподаткування) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : В. П. Решетило, Г. І. Рибак. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 68 с. Повний текст

Практикум з курсу макроекономіки (основні поняття, формули, тести, завдання, проблеми, література) (для самостійної роботи студентів денної форми навчання спеціальностей 6.050100 – «Економіка підприємства», «Облік і аудит» і 6.050200 – «Менеджмент організацій») / Укл. Решетило В.П. – Харків, ХНАМГ, 2007. – 62 с. Повний текст

Типові задачі з макроекономіки та їх розв'язання Скачать


МИТНЕ ТА ВАЛЮТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Інформація про освітній компонент Скачать

Стадник Г. В. Митне та валютне регулювання : тексти лекцій для студентів спеціальностей 051 – Економіка, 071 – Облік і оподаткування, 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 275 – Транспортні технології / Г. В. Стадник, М. С. Наумов ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 79 с. Повний текст

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, практичних занять із навчальної дисципліни «Митне та валютне регулювання» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання спеціальностей 051 – Економіка, 071 – Облік і оподаткування, 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 275 – Транспортні технології) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : А. О. Москвіна, М. С. Наумов, О. О. Вороніна. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 50 с. Повний текст

Теми контрольних робіт Скачать

Залікові питання Скачать


МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА

Можайкіна Н. В. Конспект лекцій з курсу «Міжнародна економіка» (для студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» та 6.030509 «Облік і аудит») / Н. В. Можайкіна; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 128 с. Повний текст

Методичні рекомендації до самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольних робіт з дисципліни «Міжнародна економіка» (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» та 6.030509 «Облік і аудит») / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: Н. В. Можайкіна. – Х. : ХНУМГ, 2014. – 48 с. Повний текст


МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Можайкіна Н. В. Конспект лекцій з курсу "Міжнародні економічні відносини" (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 "Менеджмент") / Н. В. Можайкіна; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х.: ХНАМГ, 2012. - 152 с. Повний текст

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольних робіт з дисципліни «Міжнародні економічні відносини» (для студентів курсу 2 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. Н. В. Можайкіна. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018 – 35 с. Повний текст

Матеріали з підготовки до екзамену студентів 3 курсу ЦЗН 2016-2017

Типові задачі з розв'язанням Скачать

Тести до екзамену Скачать


МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ: СТАНОВЛЕННЯ І СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ

Програма дисципліни Скачать

Лекції:

Тема 1. 1. Презентація

Практичні заняття:

Тема 1.1 Скачать план


МІКРОЕКОНОМІКА

Інформація про освітній компонент 2018 Скачать

Інформація про освітній компонент 2019 Скачать

Решетило В. П. Конспект лекцій з курсу «Мікроекономіка» (для студентів денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» та 6.030509 «Облік і аудит») / В. П. Решетило, Г. В. Стадник, С. Б. Тимофієва, І. А. Островський; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2012 – 205 с. Повний текст

Мікроекономіка. Тренінг-курс : навч. посібник / [В. П. Решетило, А. Є. Ачкасов, І. А. Островський, С. Б. Тимофієва]; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – 2-ге вид., випр. і доп. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 265 с. Повний текст

Тимофієва С. Б. Методичні вказівки до організації самостійної роботи, проведення практичних занять, виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Мікроекономіка» (для студентів денної та заочної форм навчання напрямів підготовки: 6.030509 "Облік і аудит" та 6.030504 "Економіка підприємства") / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; С. Б. Тимофієва. – Х.: ХНУМГ, 2013. – 83 с. Повний текст

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи та варіанти завдань з дисципліни «Мікроекономіка» (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму 6.030504 «Економіка підприємства») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: В. П. Решетило, І. А. Островський, С. Б. Тимофієва. – Х.: ХНАМГ, 2011. – 43 с. Повний текст

Екзаменаційні питання Скачать

Типові задачі з розв'язанням 2018 Повний текст

Типові тести 2018 Повний текст

 

Показатели эффективности моделей олигополии Скачать

Тема 1.1. Предмет и метод микроэкономики Скачать

Тема 1.2. Теорія граничної корисності й поведінка споживача. Тема 1.3. Ординалістська теорія поведінки споживача. Тема 1.4. Аналіз поведінки споживача Скачать

Тема 2.1. Спрос и предложение. Тема 2.2. Концепция эластичности Скачать

Тема 4.2. Монопольный рынок Скачать

Тема 4.3. Олигополия и монополистическая конкуренция Скачать

Тема 4.4. Рынок факторов производства Скачать

Тема 4.5. Общее равновесие и экономика благосостояния Скачать

Тема 7. Микроэкономическая модель фирмы Скачать

Нуреев Р. М. Курс микроэкономики: Учебник для вузов / Р. М. Нуреев. — 2-е изд., изм. — М.: Издательство НОРМА, 2002. — 572 с. Скачать

Селищев А. С. Микроэкономика / А. С. Селищев. — СПб.: Питер, 2002. — 448 с.  Скачать


 МІКРОЕКОНОМІКА, МАКРОЕКОНОМІКА ТА МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА

Інформація про освітній компонент Скачать

Лекції з мікроекономіки Повний текст

Лекції з макроекономіки Повний текст

Лекції з міжнародної економіки Повний текст

Завдання контрольних робіт для студентів ЦЗН 2017-2018 навчального року групи М БА2017-1з Скачать

Типові задачі з мікроекономіки Скачать

Типові задачі з макроекономіки Скачать

Типові задачі з міжнародної економіки Скачать

Тести з мікроекономіки Скачать

Тести з макроекономіки Скачать


ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ

Решетило В. П. Конспект лекцій з дисципліни «Політична економія» (для студентів усіх форм навчання за напрямами підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства», 6.030509 – «Облік і аудит») / В. П. Решетило, Г. В. Стадник, І. А. Островський, С. І. Штефан; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 98 с. Повний текст

Штефан С. И. Конспект лекций по дисциплине «Политическая экономия» (для студентов всех форм обучения по направлениям подготовки 6.030504 – «Экономика предприятия», 6.030509 – «Учет и аудит») / С. И. Штефан; Харьк. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова – Х.: ХНУГХ, 2014. – 109 с. Полный текст

Федотова Ю. В. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять та виконання контрольних робіт з дисципліни «Політична економія» (для студентів 1 курсу денної та 2 курсу заочної форм навчання напрямів підготовки 6.030509 «Облік і аудит» та 6.030504 «Економіка підприємства») / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова, уклад.: Ю. В. Федотова. – Х.: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2013. – 38 с. Повний текст


СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ФОРМИ ЗЕД ФІРМИ

Інформація про освітній компонент Скачать

Наумов М. С. Сутність та основні форми зовнішньоекономічної діяльності фірми» : тексти лекцій для студентів спеціальностей 051 – Економіка, 071 – Облік і оподаткування, 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / М. С. Наумов ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 61 с. Повний текст

Теми контрольних робіт Скачать

Залікові питання Скачать

Зразок оформлення титульного листа Скачать


СУЧАСНА ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

(ДЛЯ АСПІРАНТІВ ДЕННОЇ І ВЕЧІРНЬОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ)

Сучасна економічна теорія : Конспект лекцій для аспірантів спеціальності 076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність освітньо-наукової програми доктора філософії Повний текст

Методичні вказівки для організації практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Сучасна економічна теорія» для аспірантів спеціальності 076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність освітньо-наукової програми доктора філософії Повний текст


Лекції:

Тема 2.1 Механізм економічного розвитку в умовах ринкової економіки Повний текст


ТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ

(ДЛЯ АСПІРАНТІВ ДЕННОЇ І ВЕЧІРНЬОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ)

Решетило В. П. Теорія і методологія сучасної економічної науки : конспект лекцій (для аспірантів денної і вечірньої форм навчання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії галузі знань 05 – Соціальні та поведінкові науки, спеціальності 051 – Економіка) / В. П. Решетило, І. А. Островський ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 141 с. Повний текст

Методичні вказівки для організації практичних занять і самостійної роботи з дисципліни "Теорія і методологія сучасної економічної науки" (для аспірантів освітньо - наукової програми підготовки доктора філософії спеціальності 051 - Економіка спеціальності 071 – Облік і оподаткування) Повний текст

Екзаменаційні питання з дисципліни «Теорія і методологія сучасної економічної науки» Повний текст


На сайті 185 гостей та користувачі відсутні

20200530 magister 1

20200519 tech

20200529 school